"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vård vid arytmi, 7,5 hp

Engelskt namn: Arrythmia Care

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OM471

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-10-20

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier om vård och omvårdnad vid arytmier. I kursen behandlas utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med arytmier. I kursen ingår också prevention med en fördjupning i livsstilsinventering och egenvård samt personcentrerad vård. Efter avslutad kurs ska studenten erhållit fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient och närstående observera, bedöma och utvärdera vårdbehov hos patienter med arytmier.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna
 

Kunskap och förståelse:

 • Visa kunskap om patofysiologiska förändringar vid arytmier.
 • Visa kunskap om etiologi, epidemiologi, diagnostik, vård och behandlingsalternativ samt prognos vid arytmier.
 • Visa fördjupad kunskap i att leda, planera, genomföra och utvärdera vårdhandlingar vid arytmier.
 • Visa fördjupad kunskap om relevanta e-hälsoverktyg/e-hälsotjänster som främjar säker överföring av information och samordning av patientens vård.

 

Färdigheter och förmåga:

 • Visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera EKG-diagnostik relaterat till flertalet arytmier.
 • Visa förmåga att identifiera och värdera symtom och kliniska tecken vid arytmier. 
 • Visa förmåga att självständigt identifiera vård/omvårdnadsbehov samt planera, utföra och utvärdera behandlingsstrategier och dess effekter vid arytmier utifrån eget kompetensområde.
 • Visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera personcentrerade vårdhandlingar som stöd för patientens lärande och egenvård vid arytmier.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Visa förmåga att med helhetssyn på människan reflektera över hur attityder och värderingar relaterat till ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå och social status kan påverka patientens/närstående upplevelse av att leva med arytmier.
 • Visa förmåga att reflektera över multidisciplinära teams betydelse för att tillvarata patientens resurser vid vård och behandling hos patienter med arytmier.
 • Visa förmåga att värdera vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap samt patienters erfarenheter och önskemål som grund för evidensbaserad vård och behandling.
 • Visa förmåga att problematisera och analysera etiskt svåra situationer i samband med vård av personer med arytmier.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast-/fysioterapeut-, eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen går på halvfart och är nätburen. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarier är obligatoriska moment. Undervisning på engelska kan förekomma.
 
För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig redovisning av arbetsuppgifter under kursens gång samt genom individuell webtentamen.
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Tillgång till verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs i första hand i samverkan med Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, samt primärkommuner och ett antal privata aktörer i regionen. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.