"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Värdegrund, etik och mångfald (UVK), 10 hp

Engelskt namn: Fundamental values, ethics and diversity

Denna kursplan gäller: 2021-03-15 och tillsvidare

Kurskod: 6LU008

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-02-02

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i skolan som en integrerad del av samhället, där tyngdpunkten ligger på skolans fostransuppdrag och värdegrund samt läraren som förmedlare av demokratiska värderingar i en heterogen lärandemiljö. 

Kursen behandlar sociala och kulturella processer mellan elever och mellan elever och lärare. Begrepp som kön, klass, etnicitet, sexualitet, identitet, religion och funktionsförmåga används för att ge kunskap om hur inkludering och exkludering, samt över- och underordning, skapas och återskapas i skolan och samhället. Här berörs också hur elevers fritidskultur, inklusive populärkultur och digitala miljöer, påverkar lärande, undervisning och det sociala livet i skolan.

Under kursen ges studenten möjlighet att utveckla sin förmåga till etisk reflektion. Genom att tillägna sig grundläggande etiska perspektiv och metoder för att resonera i etiska frågor får studenten förutsättningar för att förstå och reflektera kring lärares yrkesetik och skolans värdegrund, innefattande de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveckling. Kursen ger verktyg för att kritiskt förhålla sig till och hantera sociala situationer i en lärandemiljö präglad av kulturell mångfald. Hit hör att kunna utmana normer och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
*    visa kunskap om skolans fostransuppdrag och värdegrund samt lärares yrkesetik;
*    visa grundläggande förståelse för centrala etiska perspektiv och begrepp som aktualiseras i läraruppdraget, såsom rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter och likabehandling;
*    visa grundläggande kunskap om hur kulturell mångfald utifrån kön, klass, etnicitet, sexualitet, religion, funktionsförmåga och ungas kultur skapar villkor för lärande, undervisning och det sociala livet i skolan;
*    visa förståelse för betydelsen av att inta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i rollen som lärare;

Färdigheter och förmåga
*    visa grundläggande förmåga att tillämpa etiskt och normkritiskt resonerande i verklighetsbaserade situationer från skolans verksamhet;
*    visa förmåga att beakta elevers sociala och kulturella bakgrunder i tillämpningen av skolans styrdokument;
*    visa förmåga att identifiera hur normer och diskriminerande beteenden och kategoriseringar skapas och återskapas i skolans sociala liv, och hur dessa kan utmanas och motverkas;
*    visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa förmåga att identifiera och självständigt resonera kring etiska och kulturella konflikter som kan uppstå i skolan och göra motiverade bedömningar utifrån styrdokument såväl som samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar två till tre fysiska campusträffar om 2 dagar per träff, där undervisningen består av föreläsningar, seminarier, case-övningar och andra gruppövningar. Vissa undervisningsmoment på campus är obligatoriska. Övrig undervisning genomförs via kursens digitala plattform där kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Kursen innehåller fem delexaminationer: "Värdegrund och etik" (3,5 hp) examineras genom en hemtentamen (betygsskala: U/G/VG); "Demokrati" (1 hp) examineras genom en mindre skriftlig uppgift samt muntligt via en gruppövning (betygsskala: U/G); "Den heterogena lärandemiljön" (3,5 hp) examineras genom en hemtentamen (betygsskala: U/G/VG); "Caseövning 1" (1 hp) examineras skriftligt samt muntligt via ett case-seminarium (betygsskala: U/G); "Caseövning 2" (1 hp) examineras skriftligt samt muntligt via ett case-seminarium (betygsskala: U/G).
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att självständigt och med tydlig förankring i litteraturen analysera och problematisera kursinnehåll.
 
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga examinationer är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på de båda hemtentamina (sammanlagt 7 hp).
Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Övriga föreskrifter

När en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar ska riktlinjer för hur omprov ska ske anges genom övergångsbestämmelser i kursplanen. I övergångsreglerna ska studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 11

Bergem Trygve
Läraren i etikens motljus
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 s. :
ISBN: 91-44-01267-5 ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Skola i normer
Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101606
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Material i elektronisk form som tillhandahålls av lärarna tillkommer