Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Väv- och kläddesign: Estetiska skapandeprocesser, 7,5 hp

Engelskt namn: Design - Weaving and Dressmaking Creative processes

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 6TX029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-29

Innehåll

Innehållet i kursen fokuseras på att ge kunskaper och färdigheter inom formgivning och hantverk i väv- eller kläddesign. Tyngdpunkten läggs på att kunna utforska och utveckla idéer med betoning på estetiska skapandeprocesser. Utgångspunkt för tematiska studier är experimentellt arbete och formgivning, där de studerande självständigt söker egna uttryckssätt och inspirationskällor. I kursen uppmuntras till nytänkande och nyskapande med inspiration från kulturarv och kulturyttringar i dagens samhälle. Vidare berörs hur vi med hjälp av formgivning och hantverk konstruerar och tolkar vår omvärld ur ett genus-, etnicitet- och miljöperspektiv. Metoder för skissande utvecklas. Kunskap om textila material utifrån valt område är centralt. Undervisnings- och lärandeperspektiv ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
  • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket med hjälp av färg, form, material och teknik
  • kunna relatera hantverksarbetet till ett perspektiv i samhället
  • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde
  • kunna dokumentera, analysera och reflektera över sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
  • kunna förhålla sig till och relatera till i kursen ingående litteratur
  • kommunicera och presentera kursens tematiska arbete i ord och bild via ett lämpligt medium

Behörighetskrav

Vävdesign 7,5 hp / Kläddesign 7,5 hp eller motsvarande 7,5 hp textil

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier – och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid två fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktiskt introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Vi använder lärplattformen Cambro varför tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.
 
På hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts på kurs kan inte undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.

Student kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.