Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Väv- och kläddesign fördjupning, 15 hp

Engelskt namn: Design - Weaving and Dressmaking advanced

Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 6TX030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-11-30

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa och utveckla kunskaper i formgivning inom väv- och/eller kläddesign ur ett samhällsaktuellt och estetiskt perspektiv. Via workshoppar i t.ex. växtfärgning/färgning samt textiltryck utforskas olika möjligheter för personligt uttryck. Kursen skall inspirera till nytänkande med färg, form, material och teknik. Tematiska studier och processtänkande anger färdriktningen. Med utgångspunkt i ett perspektiv i samhället utforskas och utvecklas idéer. Ett perspektiv i samhället kan vara entreprenörskap, genus-, etnicitet- miljö, -lärande/didaktiskt perspektiv eller gestaltning. Undervisnings- och lärandeperspektiv ingår i kursen. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport med ett vetenskapligt upplägg samt i en gemensam utställning.
 

Förväntade studieresultat

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket med hjälp av färg, form, material och teknik

Färdighet och förmåga
- kunna relatera hantverksarbetet till ett perspektiv i samhället
- kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde
- kunna dokumentera, analysera och reflektera över sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
- kunna förhålla sig till och relatera till i kursen ingående litteratur
- kommunicera och presentera kursens tematiska arbete i ord och bild via ett lämpligt medium

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera sitt skapande arbete till omvärlden eller skola
 

Behörighetskrav

Vävdesign 7.5 hp / Kläddesign 7.5 hp + Väv- och kläddesign: Estetiska skapandeprocesser 7.5 hp eller minst 15 hp textil inom vävning eller kläddesign. 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier – och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid tre fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktiskt introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Vi använder lär-plattformen Cambro varför tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk.
 

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.
 
På hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts på kurs kan inte undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.