"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Väv- och kläddesign fördjupning, 15 hp

Engelskt namn: Design - Weaving and Dressmaking advanced

Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 6TX030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-11-30

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa och utveckla kunskaper i formgivning inom väv- och/eller kläddesign ur ett samhällsaktuellt och estetiskt perspektiv. Via workshoppar i t.ex. växtfärgning/färgning samt textiltryck utforskas olika möjligheter för personligt uttryck. Kursen skall inspirera till nytänkande med färg, form, material och teknik. Tematiska studier och processtänkande anger färdriktningen. Med utgångspunkt i ett perspektiv i samhället utforskas och utvecklas idéer. Ett perspektiv i samhället kan vara entreprenörskap, genus-, etnicitet- miljö, -lärande/didaktiskt perspektiv eller gestaltning. Undervisnings- och lärandeperspektiv ingår i kursen. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport med ett vetenskapligt upplägg samt i en gemensam utställning.
 

Förväntade studieresultat

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket med hjälp av färg, form, material och teknik

Färdighet och förmåga
- kunna relatera hantverksarbetet till ett perspektiv i samhället
- kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde
- kunna dokumentera, analysera och reflektera över sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
- kunna förhålla sig till och relatera till i kursen ingående litteratur
- kommunicera och presentera kursens tematiska arbete i ord och bild via ett lämpligt medium

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera sitt skapande arbete till omvärlden eller skola
 

Behörighetskrav

Vävdesign 7.5 hp / Kläddesign 7.5 hp + Väv- och kläddesign: Estetiska skapandeprocesser 7.5 hp eller minst 15 hp textil inom vävning eller kläddesign. 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier – och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid tre fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktiskt introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Vi använder lär-plattformen Cambro varför tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk.
 

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.
 
På hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts på kurs kan inte undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 46

Fransson Dekhla Linda
Weaving Dress: Exploring whole-garment weaving as a method to create expressive dress
Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi : 2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14884
Obligatorisk

Hemmings Jessica
The textile reader
London : Berg : 2012 : xxi, 463 p. :
ISBN: 9781847886347
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustavsson Bernt
Kunskap i det praktiska
Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
ISBN: 91-44-03580-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kronberg, Sie: Konsthantverkarens kunskapsbegrepp, sid. 95-103. Pdf tillhandahålles

Inriktning VÄV

Litteratur för dig som läser mot vävinriktning

Antell Elina
Maria Adlercreutz, väverska mellan mörker och ljus
Stockholm : Ordfront : 2016 : 159 s. :
ISBN: 9789170379499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Inriktning KLÄD

Litteratur för dig som läser med klädinriktning

Teorier om mode : stil som historiskt och teoretiskt objekt
Holmberg Lars, Skagerfors Mona
Stockholm : Carlsson : 2008 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7331-149-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Berggren Charlotta
Textiltryck, att trycka på tyg
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :

Berggren Charlotta
FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :

Cyrus-Zetterström Ulla
Handbok i vävning : bindningslära, konstvävnader
7. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1990 : 218, [1] s. :
ISBN: 91-27-02413-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Väv gamla och glömda tekniker
Eriksson Mariana, Ekeroth Karl-Erik, Granlund Britt, Lovallius Håkan
Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 153 s. :
ISBN: 91-27-03533-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Varp och inslag : bindningslära 1
Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin
Stockholm : Natur och kultur/LT : 1999 : 144 s., 5-141 :
ISBN: 91-27-35226-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Vävboken : uträkning, uppsättning, montering
Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin, Ginsburg Gunnel
Stockholm : Natur och kultur/LT : 2002 : 140 s. :
ISBN: 91-27-35407-5 (inb.) : 378:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Flint India
Eco colour : botanical dyes for beautiful textiles
Loveland, CO : Interweave : c2008. : 238 p. :
ISBN: 9781596683303
Se Umeå UB:s söktjänst

Fogg Marnie
Print in fashion : design and development in textile fashion
London : Batsford : 2006 : 187 s. :
ISBN: 0-7134-9012-8 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Kühlhorn Lotta
Rapport! : en bok om att göra mönster
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 137 s. :
ISBN: 978-91-7424-180-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundin Lina Sofia
Naturlig färgning : mat och kläder i ett kretslopp
Natur & Kultur Digital : 2017 : 128 sidor :
ISBN: 9789127155343
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordström Birgitta
I ritens rum : om mötet mellan tyg och människa
Göteborg : Göteborgs universitet, Högskolan för design och konsthantverk : 2016 : 165 s. :
ISBN: 9789198242249
Se Umeå UB:s söktjänst

Konsten att väva : en praktisk handbok
Pärson Åsa, Sundström Amica
[Stockholm] : Bonnier fakta : [2021] : 283 sidor :
ISBN: 9789178870851
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst