Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vävdesign, 15 hp

Engelskt namn: Design - Weaving

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 6TX000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-10-11

Reviderad av: Anna Lindqvist, 2013-06-04

Innehåll

Innehållet i kursen fokuseras på att de studerande ur ett undervisnings- och lärandeperspektiv utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter inom vävdesign. Tyngdpunkten läggs på att självständigt utforska och utveckla idéer med betoning på processen från idé till produkt och kommunikation. Experimentellt arbete och formgivning är utgångspunkt för tematiska studier där de studerande söker egna uttryckssätt och inspirationskällor. Nytänkande och nyskapande uppmuntras med inspiration från kulturarv och kulturyttringar i dagens samhälle, därvid berörs hur vi med hjälp av vävdesign konstruerar och tolkar vår omvärld ur ett makt-, köns- och etnicitetsperspektiv. Vävningens funktion relateras till olika skolformer och sammanhang. Undervisningen skall befrämja utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt till vävdesign. Ett tematiskt fördjupningsarbete ingår där självständigt genomförande av processen särskilt uppmärksammas. En presentation i ord och bild utarbetas som sammanfattar kursens innehåll med tonvikt på analys och reflektion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: * problematisera, utforska och utveckla egna idéer i formgivning och vävning * utveckla egna uttryckssätt med hjälp av färg, form, material och teknik * självständigt planera, genomföra och utvärdera fördjupningsarbete * analysera och kritiskt granska olika slags texter och relatera dessa till lärandesituationer i slöjd * relatera sitt skapande arbete till skola och omvärld * kommunicera via ett lämpligt medium och presentera kursens innehåll i ord och bild * analysera kursens olika delar och reflektera över deras samband

Behörighetskrav

Slöjd Textil 2a eller Textil Design, interiör A eller 30hp textil samt grundläggande kunskaper i vävning eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Ett problem- och processinriktat arbetssätt används och de studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden vid genomförandet. Redovisningstillfällena är obligatoriska.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 3

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
  ISBN: 91-7305-955-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sid 27-51)

  Lindström Lars
  Kan kreativitet läras ut?
  Vasa: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: i Nygren-Landgärds, Christina & Borg, Kajsa (red.) Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysnin. Rapport 21. ( sid. 70-83) Pedagogiska magasinet 2006:3

  Helgeson Susanne
  Ränder, rytm, riktning
  Stockholm : Nordiska museets förlag : 2013 : 207 s. (vissa vikta) :
  ISBN: 9789171085672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :
  Obligatorisk

  Tidskriften Hemslöjden 6/2013
  Hemslöjden :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Nr 6/2013

  Vävmagasinet
  Tidskriften Vävmagasinet 2013-2014
  Vävmagasinet :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfritt nummer

  Personligt vald litteratur, ca 200 sidor

 • Giltig från: 2014 vecka 4

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
  ISBN: 91-7305-955-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sid 27-51)

  Lindström Lars
  Kan kreativitet läras ut?
  Vasa: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: i Nygren-Landgärds, Christina & Borg, Kajsa (red.) Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysnin. Rapport 21. ( sid. 70-83) Pedagogiska magasinet 2006:3

  Helgeson Susanne
  Ränder, rytm, riktning
  Stockholm : Nordiska museets förlag : 2013 : 207 s. (vissa vikta) :
  ISBN: 9789171085672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :
  Obligatorisk

  Tidskriften Hemslöjden 6/2013
  Hemslöjden :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Nr 6/2013

  Tidskriften Vävmagasinet 2013
  Vävmagasinet :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfritt nummer

  Personligt vald litteratur, ca 200 sidor

 • Giltig från: 2014 vecka 3

  Hellström Lena
  Tråden den sköra
  Nora : Himlajorden : 2007 : 239 s. :
  http://www.himlajorden.se/pages/01/imgs/tds_omslag.jpg
  ISBN: 91-87668-24-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindström Lars
  Kan kreativitet läras ut?
  Vasa: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: i Nygren-Landgärds, Christina & Borg, Kajsa (red.) Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysnin. Rapport 21. ( sid. 70-83) Pedagogiska magasinet 2006:3

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
  ISBN: 91-7305-955-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sid 27-51)

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin, Karin. (2006) Bindningslära. Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet.

  Aktuella artiklar Personligt vald litteratur, ca 200 sidor.