Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vävdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Design - Weaving

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 6TX028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-29

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i formgivning och vävning utifrån egen kunskapsnivå. Processen synliggörs genom att gestalta idéer i vävningens uttryck. Undervisnings- och lärandeperspektiv ingår. Genom tekniska färdigheter så som grundbindningar och vävstolen som redskap utforskar studenten vävningens möjligheter. Grundläggande färdigheter för ett självständigt skapande där studenten arbetar med experiment och idéer. Metoder för skissande utvecklas. Materialkunskap introduceras. Kursen kan kombineras med Väv-och kläddesign: Estetiska skapandeprocesser 7.5hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • behärska grundläggande tekniska färdigheter relaterade till vävning
  • utforska och utveckla egna idéer i formgivning
  • självständigt planera, genomföra och utvärdera en arbetsprocess i olika steg
  • relatera sitt skapande arbete till omvärlden
  • analysera och kritiskt granska olika slags texter relaterade till vävning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier – och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid två fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktiskt introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Vi använder lär-plattformen Cambro varför tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.
 
På hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts på kurs kan inte undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.
 
Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.