Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Växtfärgning av textil, 3 hp

Engelskt namn: Natural dye

Denna kursplan gäller: 2020-03-02 och tillsvidare

Kurskod: 6KS010

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-12

Innehåll

Kurs i textila färgningsmetoder ,för dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om färglära och naturlig färgning. Kursen innehåller laborativt arbete med färgning och teoretiska inslag som behandlar färglärans grunder. Kursen innehåller didaktiska inslag och kan läsas som en del i kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse
  • visa förståense för, samt själv kunna förhålla sig till naturliga färgämnen och textila material.
  • ha utvecklat grundläggande  kunskaper och kunna förstå begrepp inom området färglära och naturlig färgning.  
Färdighet och förmåga
  • visa praktiska färdigheter inom området naturlig färgning. 
  • kunna redovisa resultatet genom att visa på praktiska exempel och skriftligt arbete. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kunna diskutera och värdera färgningsmetoder i textila material kopplat till färglärans grunder.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av en obligatorisk träff som innehåller föreläsningar, workshops och laborationer (utomhus i vissa fall). Studierna omfattar sedan ett individuellt arbete under nätburen handledning. Det individuella arbetet presenteras med skriftlig inlämning via läroplattform.

Examination

Examination sker genom främst visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom skriftlig uppgift.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 14

Nilson Karl Gustaf
Om färg
[Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
ISBN: 9789187097423
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundin Lina Sofia
Naturlig färgning
Reviderad utgåva : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 128 sidor :
ISBN: 9789127151031
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samt kompendium som tillhandahålls av institutionen