Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi, I, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical Education in Physioterapy, I

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT302

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-03-19

Innehåll

Studenten tillämpar med stöd av handledare problemlösning, undersökning och åtgärder, professionellt förhållningssätt, dokumentation, samverkan och patientsäkerhet. Kliniskt resonerande och reflektion ingår. Teoretiska kunskaper och erfarenheter integreras med nya erfarenheter i praktiskt arbete genom ett utvecklingsinriktat lärande i fysioterapeutisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • med stöd av handledning undersöka och bedöma enskilda patienter, både ur ett preventivt och rehabiliterande perspektiv samt tillämpa relevanta fysioterapeutiska metoder på individ och gruppnivå, dokumentera och utvärdera åtgärder vid vanligt förekommande sjukdomar och funktionshinder;
  • med stöd av handledning diskutera och motivera aktuella åtgärder utifrån evidens och/eller beprövad erfarenhet;
  • med stöd av handledning ge tydlig information, instruera och handleda patienter och personal;
  • med stöd av handledning visa på ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter och klienter, anhöriga och personal samt samverka konstruktivt i vårdteamet;
  • följa lagar, rutiner och etiska regler som styr vårdarbetet, uppmärksamma och redogöra för samt reflektera över etiska dilemman;
  • tillämpa ett säkerhetstänkande relaterat till patienter och personal i skadeförebyggande syfte.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1 och 2 samt genomgången kurs Motorisk kontroll och skador i centrala nervsystemet, teori och praktisk tillämpning, 7,5 hp, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Kursen är förlagd till termin 3 och omfattar 5 veckor varav 1 vecka är förberedande.
Kursen innebär heltidsstudier. I studietiden inräknas tid för förberedelser, efterarbete och övriga uppgifter. Kursansvarig lärare ger pedagogiskt stöd till handledare och student.

Examination

Bedömning av studenten sker utifrån förväntade studieresultat och med hjälp av bedömningskriterier för kursen. Utvecklingssamtal och bedömning görs i halvtid och vid avslutning av kurs. Dessa skall vara vägledande för betygsättning i slutet av kursen samt för lärande och utveckling i kommande kurser.
Betyget bestäms av en av högskolan utsedd examinator. Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. Uppfyllda förväntade studieresultat samt godkända uppgifter krävs för godkänd kurs.
Student som underkänts efter genomgången kurs erbjuds en ny utbildningsperiod. Ny utbildningsperiod får göras efter överenskommelse mellan student, kursansvarig lärare och handledare. Student har rätt att byta examinator efter icke-godkänd examination.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Vid begäran om byte av placering, handledare och/eller examinator rekommenderas studenten i första hand vända sig till kursansvarig och i andra hand till programvägledare eller programrådet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2022-12-23  
Möjlighet till omprov erbjuds tom VT24. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter och kompletteringsuppgifter tom VT24.


Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå Universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Collste Göran
Inledning till etiken
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 113 s. :
ISBN: 91-44-02211-5
Se bibliotekets söktjänst

Etiska regler för sjukgymnaster (LSR); häftet delas ut under föreberedelseveckan i termin 3. Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.