Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi, II, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical education in physiotherapy, II

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT402

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Studenten utvecklar i kursen förmågan till problemlösning, undersökning och åtgärder, professionellt förhållningssätt, dokumentation, samverkan och patientsäkerhet. Kliniskt resonerande och reflektion är centralt i kursen. Teoretiska kunskaper och erfarenheter integreras med nya erfarenheter i praktiskt arbete genom ett utvecklingsinriktat lärande i fysioterapeutisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • med tillgång till handledning undersöka och bedöma enskilda patienter, både ur ett preventivt och rehabiliterande perspektiv samt tillämpa relevanta fysioterapeutiska metoder på individ och gruppnivå, dokumentera och utvärdera åtgärder vid vanligt förekommande sjukdomar och funktionshinder;
  • relativt självständigt, men med visst stöd av handledning diskutera, motivera och reflektera över aktuella åtgärder utifrån evidens och/eller beprövad erfarenhet;
  • ge tydlig och individanpassad information samt instruera och handleda patienter, anhöriga och personal;
  • visa på ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och personal samt samverka på ett konstruktivt sätt i vård- och omsorgsteam;
  • följa lagar, rutiner och etiska regler som styr vårdarbetet samt kunna identifiera och analysera etiska dilemman;
  • analysera behov av och tillämpa ett säkerhetstänkande relaterat till patienter och personal i skadeförebyggande syfte.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser från termin 1 till och med termin 3 inom fysioterapeutprogrammet är godkända samt genomgången kurs i Folkhälsa, arbetsrelaterad ohälsa och fysioterapi, 18 hp, enligt utbildningsplan.
 

Undervisningens upplägg

Kursen innebär heltidsstudier. I studietiden inräknas tid för förberedelser, efterarbete och övriga uppgifter. Kursansvarig lärare ger pedagogiskt stöd till handledare och student.

Examination

Bedömning av studenten sker utifrån förväntade studieresultat och med hjälp av bedömningskriterier. Utvecklingssamtal och bedömning görs i halvtid och vid avslutning av kurs. Dessa skall vara vägledande för genomförande av pågående kurs, för betygsättning i slutet av kursen samt för lärande och utveckling i kommande kurser.
Betyget bestäms av en av högskolan utsedd examinator. Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. Uppfyllda förväntade studieresultat samt godkända uppgifter krävs för godkänd kurs.
Student som underkänts i en kurs erbjuds en ny utbildningsperiod. Ny utbildningsperiod får göras efter överenskommelse mellan student, kursansvarig lärare och handledare.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Vid begäran om byte av placering, handledare och/eller examinator skall studenten i första hand vända sig till kursansvarig och i andra hand till studievägledare eller programrådet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå Universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Kursplan upphör gälla 2023-05-30
Möjlighet till omprov erbjuds tom HT24. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter och kompletteringsuppgifter tom HT24.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner
Berlin Johan, Carlström Eric, Sandberg Håkan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 279 s. :
ISBN: 978-91-44-05509-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskaplig artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.