Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Engelskt namn: Practicum - Field Placement in Medical Social Work

Denna kursplan gäller: 2022-07-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SA210

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Innehåll

Den verksamhetsförlagda kursen är förlagd i verksamhetsfälten primärvård, psykiatrisk vård och somatisk vård. Kursens mål är att den studerande på ett kritiskt och reflexivt sätt ska träna på att omsätta inhämtade kunskaper och erfarenheter i praktiken. Den studerande ska även inhämta kunskaper och färdigheter från arbetsfältet socialt arbete i hälso- och sjukvård som är av värde för de fortsatta studierna och den framtida yrkesrollen. Den studerande kommer under kursens gång att bearbeta egna reaktioner och förhållningssätt samt kritiskt och teoribaserat reflektera över det egna sociala arbetet med mål att utveckla sin yrkesidentitet. Den studerande ska ges möjlighet till regelbunden handledning och till arbetsuppgifter som är anpassade tids- och innehållsmässigt.

Förväntade studieresultat

Efter denna kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

1.    Beskriva de olika verksamhetsfältens specifika syften och aktiviteter
2.    Visa fördjupade kunskaper i hur vårdens organisation och juridik påverkar utformningen av det sociala arbetet vid VFU-platserna
3    Identifiera problemsituationer samt föreslå insatser och åtgärder baserat på relevanta teoretiska kunskaper
4.    Visa kännedom om gällande arbetssätt för socialt arbete i hälso- och sjukvården
Färdighet och förmåga:

5.    Kritiskt reflektera över sin egen yrkesroll i olika sitautioner och sammanhang  
6.    Bedöma sin förmåga att initiera, genomföra och avsluta kontakt med patienter och anhöriga
7.    Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
8.    Tillämpa teoretiska kunskaper i psykosocialt förändringsarbete  
9.    Analysera och utvärdera sociala och psykosociala insatser


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

10.    Kritiskt reflektera över det sociala arbetets innebörd i patienters och anhörigas liv
11.    Föreslå och motivera hur etiska frågeställningar inom socialt arbete i hälso- och sjukvården kan hanteras
12.    Visa medvetenhet om hur egna känslor, reaktioner och beteenden kan påverka det professionella förhållningssättet

Behörighetskrav

Socionomexamen om 210 hp eller annan motsvarande examen. Vidare krävs att 22,5 hp från termin 1 i Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är avklarade. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart och parallellt med kursen Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Den enskilde studenten har placering i två av verksamhetsfälten primärvård, psykiatrisk vård samt somatisk vård. Under arbets- och processhandledning ska studenten ta ansvar för arbetsuppgifter som finns på VFU-platserna. Studenten ska löpande föra processreflektioner baserade på ärenden och situationer som studenten möter på praktikplatserna. Utifrån dessa ska studenten reflektera över och utveckla sitt professionella förhållningssätt samt integrera teoretiska kunskaper som ges i kursen Relation och förändring i människovårdande arbete. Detta görs dels självständigt och dels kollegialt med andra studenter och lärare. Studenten ska vid minst ett av de kollegiala reflektionstillfällena föredra ett eget ärende och till ärendet relevant litteratur. Studenten ska även arbeta med en skriftlig examinationsuppgift som rör integrering av teoretisk kunskap i yrkespraktiken.
I de fall där handledare i samråd med examinator bedömer att studenten utsätter sig och/eller andra för svåra situationer, t.ex. fara, kränkningar, samarbetssvårigheter eller har uppenbara kunskapsluckor inom verksamheterna kan den verksamhetsförlagda utbildningen avbrytas med omedelbar verkan och således innan kursen avslutas. Studenten får då betyget U på kursen, men skall då i sammanhanget anvisas en utvecklingsplan.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

*    Skiftliga processreflektioner  
*    Individuell skriftlig examinationsuppgift
*    Aktivt deltagande i reflektionsgrupp


För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sätts något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Student som blivit underkänd på examinationer har rätt till förnyad examination senast två månader efter att examinationsresultaten anslagits, därefter i samband med ordinarie kurstillfälle.

Student som ej uppnått godkänt resultat på någon examinationsuppgift kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet. I de fall där kompletteringsuppgifter ej blir aktuella har studenten rätt till examination vid ordinarie kurstillfälle. Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Om studenten blir underkänd på en VFU-placering ges möjlighet till endast ett nytt omregistreringstillfälle för annan VFU-placering. Restriktionen motiveras av den begränsade tillgång på VFU-platser som råder.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående verksamhetsförlagd utbildning i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten på VFU-platsen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två̊ sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå̊ till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny VFU-period, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina VFU-tillfällen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 29

The case of reflective journals: is the jury still out?
O'Connell T.S, Dyment J.E
Reflective Practice, 12(1), 47–59 : 2011 :
https://doi.org/10.1080/14623943.2011.541093
Obligatorisk

Moon J.A
A handbook of reflective and experiential learning : theory and practice.
London Routledge : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Shulman L
Shifting the Social Work Practice Paradigm: The Contribution of the Interactional Model
Journal of Social Work Education, 52(sup1), S16–S27. : 2016 :
https://doi.org/10.1080/10437797.2016.1174645
Obligatorisk

Då kursen ges parallellt med kursen Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp finns stor del av litteraturen inom ramen för den kursen.