Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård, 9 hp

Engelskt namn: Clinical Nursing Studies in Ambulance Service

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM355

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ambulanssjukvård och/eller inom närliggande specialitet. I kursen ingår att bedöma, planera och genomföra olika åtgärder samt dokumentera, rapportera och utvärdera omvårdnad till sjuk och/eller skadade personer. Dessutom ingår att ge stöd, information och vägledning till sjuk och/eller skadad person samt dennes närstående. Teamarbete, planering av organisation, arbetsmiljö och säkerhet inom ambulanssjukvård ingår också i kursen. Reflektioner kring betydelsen av egna värderingar och aspekter på klass, genus, etnicitet och etik behandlas i relation till kursens innehåll och verksamhetsområden. I kursen behandlas även teknisk apparatur, samt relevanta styrdokument inom omvårdnad i ambulanssjukvård.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Färdighet och förmåga
  • applicera ett kritiskt förhållningssätt och analysera, bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadssituationer till sjuk- och/eller skadad person i olika åldrar med iakttagande av personlig integritet, säkerhet och trygghet
  • visa på fördjupad förmåga till handlingsberedskap i omvårdnadssituationer inom ambulanssjukvård
  • organisera, genomföra och utvärdera teamarbete för att ge omvårdnad och förebygga komplikationer av sjuk och/eller skadad person och dennes närstående
  • genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnad i form av stödjande information och vägledning till patienter och närstående
  • visa på förmåga att hantera och kontrollera relevant teknisk apparatur utifrån gällande säkerhetsföreskrifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och reflektera över ambulanssjukvårdens innehåll och initiera förbättringsarbete
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation i relation till kursens innehåll
  • reflektera över hur omvårdnaden av sjuk och/eller skadad person och dennes närstående påverkas av egna värderingar och aspekter på ålder, kön, klass och etnicitet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kurserna Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp, Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp, och Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer, 6 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs under fem veckor, varav minst fyra inom ambulanssjukvård och högst en inom närliggande specialitet. VFU:n kan förläggas till annan ort än studieorten. Skriftliga reflekterande veckobrev samt individuell skriftlig inlämningsuppgift är obligatoriska moment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt med trestegsexamination (Triple Jump) samt VFU. Vid samtliga examinationer bedöms såväl den vetenskapliga som den erfarenhetsbaserade anknytningen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen (Triple jump) är begränsade till totalt tre. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM355 överlappar helt med innehållet i 3OM238
-Kursen 3OM355 ersätter kursen 3OM238

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Fossum Björn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 445, [3] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32428-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04709-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
42. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 824 s. :
ISBN: 91-47-10359-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lennquist Sten
Traumatologi
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
ISBN: 978-91-47-05216-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Nilsson Kerstin
Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 175 s. :
ISBN: 91-44-03835-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Prehospital akutsjukvård
Suserud Björn-Ove, Svensson Leif
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 477 s. :
ISBN: 978-91-47-08448-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Wireklint Sundström Birgitta
Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
ISBN: 91-7636-460-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.