Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Field Work

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR060

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Reviderad av: Föreståndaren, 2019-06-17

Innehåll

I kursen deltar studenten i det dagliga arbetet i olika måltidskontext inom det måltids- och restaurangvetenskapliga området.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande
Färdighet och förmåga
 • Visa fördjupad förmåga att reflektera över samspelet mellan företaget och kunden relaterat till utbildningens huvudområde.
 • Visa fördjupad förmåga att reflektera över samspelet mellan ledare, anställda och kund relaterat till utbildningens huvudområde. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa grundläggande förmåga att vid insamling och analys av data identifiera, kritiskt granska och värdera olika rutiner och strukturer i verksamheten

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs lägst betyget godkänt på kurserna Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp, Måltidskultur och samhälle, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, Vinkunskap och sommelerie, 15 hp eller kursen Vinkunskap och matlagning, 15 hp samt genomgången kurs i Gastronomi-inriktning gastronomi och värdskap eller kursen Gastronomi- inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning. Viss arbetstid kan vara förlagd till helg och kvällstid. Kursen kan förläggas till annan plats än campus Umeå.

Examination

Kursen examineras genom individuell PM inklusive fältanteckningar som redovisas individuellt vid ett seminarium.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från kursens olika delar och sätts först när alla delar är fullgjorda och godkända. Tregradig betygsskala med Underkänd, Godkänd och Väl godkänd tillämpas.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle inom två månader. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. För mer information se Rektorsbeslut om Regler för betyg och examination.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Rekommenderad litteratur

  Alm Björn
  Introduktion till etnografiskt fältarbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 171 sidor :
  ISBN: 9789151102276
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Fine Gary Alan.
  Kitchens : the culture of restaurant work
  Updated ed. : Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009. : xxiii, 303 p. :
  ISBN: 9780520257924
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Foote Whyte William
  The Social Structure of the Restaurant
  American Journal of Sociology :
  University of Chicago Press
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 54, No. 4, Industrial Sociology (Jan., 1949), pp. 302-310 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2770650 Page Count: 9

  Referenslitteratur

  Etnografiska observationer
  Arvastson Gösta, Ehn Billy
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-44-05748-4
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sunstein C.R
  Social Norms and Social Roles.
  Columbia Law Review : 1996 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: Vol. 96, No. 4 (May, 1996), pp. 903-968

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

 • Giltig från: 2019 vecka 35

  Rekommenderad litteratur

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fine Gary Alan.
  Kitchens : the culture of restaurant work
  Updated ed. : Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009. : xxiii, 303 p. :
  ISBN: 9780520257924
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Foote Whyte William
  The Social Structure of the Restaurant
  American Journal of Sociology :
  University of Chicago Press
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 54, No. 4, Industrial Sociology (Jan., 1949), pp. 302-310 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2770650 Page Count: 9

  Referenslitteratur

  Etnografiska observationer
  Arvastson Gösta, Ehn Billy
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-44-05748-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Sunstein C.R
  Social Norms and Social Roles.
  Columbia Law Review : 1996 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: Vol. 96, No. 4 (May, 1996), pp. 903-968

  Alm Björn
  Introduktion till etnografiskt fältarbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 171 sidor :
  ISBN: 9789151102276
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma