Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsintegrerad Oral Hälsa A, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied clinical oral health

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 3OT171

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-10-22

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-10-23

Innehåll

Syftet med kursen är att studenten, med stöd av handledare och lärosäte ska integrera teoretiska kunskaper och utveckla kliniska kunskaper vid omhändertagande av patienter med mindre behandlingsbehov med utgångspunkt från den orala undersökningen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • redogöra för vad tystnadsplikt inom tandvården innebär
 • utifrån journalinnehåll och patientsamtal beskriva patientens orala hälsotillstånd och relatera detta till hälsa och biopsykosociala faktorer
 • beskriva det vetenskapliga stödet för förebyggande och sjukdomsbehandlande insatser
 • redogöra för vad begreppen jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter betyder inom tandvården 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • beskriva tillvägagångssätt och registrera orala undersökningar samt med god läsbarhetdokumentera dessa i enlighet med relevanta författningar
 • i samverkan med patienten utreda behovet av och utföra hälsofrämjande och förebyggande behandlingsinsatser av patienter med mindre behandlingsbehov
 • i samtal använda personcentrerade kommunikationsmetoder samt ge hälsofrämjande återkoppling och kunskapsbaserad rådgivning
 • kunna tillämpa anestesi i munhålan
 • tillämpa hygienrutiner och arbeta ergonomiskt 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över vad ett etiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt innebär
 • agera med ett empatiskt, lyssnande och professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående, medarbetare samt andra grupper
 • reflektera över det egna lärandet och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap till att fortlöpande utveckla sin kompetens

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att kurserna Introduktion Oral Hälsa 3OT163, Grundläggande Oral Hälsa 3OT167 och Oral hälsoinriktad prevention och behandling är godkända 3OT170.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen bedrivs i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på tandvårdsklinik under handledning av legitimerad tandhygienist och med stöd av kontaktlärare vid tandhygienistprogrammet. Kontaktläraren kan i speciella fall där behov finns ha tät/nära kontakt med student och handledare.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv. Seminarium kring patientfall och individuella litteraturstudier ingår i kursen. Samtliga moment förutom litteraturstudier är obligatoriska. Vid frånvaro av obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar hur momentet ska kompletteras.  I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Den studerande examineras skriftligt och muntligt samt i praktiskt arbete. Kunskaper och förståelse bedöms skriftligt eller muntligt. Färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms vid seminarier samt löpande i det praktiska arbetet på klinik. Bedömning av studentens professionella utveckling under VFU sker genom handledarens bedömning av den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt bedömningsunderlag som lämnas till examinator. Skriftliga uppgifter och seminarier bedöms av examinator på tandhygienistprogrammet. Båda bedömningarna utgör underlag för betyg och sätts först när alla obligatoriska moment är slutförda. Betygen som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Vid frånvaro mer än tre dagar prövas behovet om en ny utbildningsperiod i samråd mellan tandhygienistprogrammet och handledare. Student som underkänts i kursmål relaterade till verksamhetsförlagd utbildning kan erbjudas en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Studerande som, efter att ha genomgått en ny utbildningsperiod fortfarande bedöms ha otillräckliga kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för klinisk träning. För studerande som är godkänd i samtliga moment förutom skriftliga uppgifter och seminarier är antalet provtillfällen begränsat till fem.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den studerande har rätt att byta examinator efter en underkänd kurs. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för tandhygienistprogrammet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.  Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 37

Axéll Tony
Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
7., omarb. uppl. : Stockholm : Gothia Fortbildning : 2016 : 168 s. :
ISBN: 9789188099464
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chitre A. P.
Manual of local anaesthesia in dentistry
Third edition : New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers : [2016] : 222 pages :
ISBN: 9789352501984
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
ISBN: 9781118913499
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Clinical periodontology and implant dentistry
Lang Niklaus P, Lindhe Jan
6. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2015 : 1371 p. (2 vol.) :
ISBN: 97804706724881-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Health psychology : theory, research and practice
Marks David F., Murray Michael, Estacio Emee Vida
5, [updated] ed. : London : Sage : 2018 : xiiv, 812 s. :
ISBN: 9781526408235
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 403 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Karies_2007_fulltext.pdfz Fulltext
ISBN: 978-91-85413-21-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

SBU
Kronisk parodontit  : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU : 2004 :
SBU
Obligatorisk

Svensk författningssamling
Stockholm : Svensk författningssamling : 1825- :
Fritt tillgänglig via www.riksdagen.se
Obligatorisk

Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Zimmerman Mikael, Sjöberg Klas
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 254 sidor :
ISBN: 9789177410553
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Christidis Nikolaos
Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2020] : 230 sidor :
ISBN: 9789177411352
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lund Henrik
Odontologisk radiologi
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789188099921
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tandvårdens läkemedel
Borås : 2021 :
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Tandvardens_Lakemedel_2020-21_web.pdf
Obligatorisk

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
Andra upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 232 sidor :
ISBN: 9789177412731
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album