Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp

Engelskt namn: Business Development in Digital Organizations

Denna kursplan gäller: 2021-02-01 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN117

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-23

Innehåll

Studenter som påbörjat sina programstudier ht 15 läser följande moment i kursen; moment 1b och moment 2. Studenter som påbörjat sina programstudier ht 16 eller senare läser följande moment i kursen; moment 1a och moment 2.

Moment 1a. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng
Systems Theory and Organizational Change, 7,5 credits
Kursmomentet ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Med begreppet systemteori avses tvärvetenskapliga studier av olika typer av system. Systemteori ger kunskaper om och förståelse för systemtänkande och hur system kan studeras och analyseras. Momentet behandlar även upphandling av informationssystem. Upphandling är den term som beskriver processen att införskaffa produkter eller tjänster. Inom informationsteknikområdet genomförs upphandlingar bl.a. för att införskaffa teknisk utrustning, programvara eller tjänster som exempelvis support och systemutveckling. Två centrala delar av en upphandlingsprocess är de val och värderingar som måste göras i samband med anskaffning av informationssystem samt att kunna följa och förhålla sig till dator- och informationsteknikens utveckling.

Moment 1b. Informationsteknik och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng
Information Technology and Organizational Change, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar konsekvenser i samband med förändringsarbete i organisationer som helt eller delvis bygger sin verksamhet på de möjligheter som informationsteknik (IT) erbjuder. Digitalisering har fundamentalt förändrat förutsättningarna för organisationer att bedriva sin verksamhet. Förändringar i informationsteknik fordrar en föränderlighet i organisationer, vilket innebär både utmaningar och möjligheter då man inte kan planera eller genomföra verksamhets-förändringar utan att överväga IT. Momentet introducerar teorier, perspektiv och modeller relaterade till organisationer och informationsteknik för att förstå och adressera informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.

Moment 2. Verksamhetsmodellering, 7,5 högskolepoäng
Business Modelling, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar hur processtänkande och verksamhetsmodellering kan användas i samband med utveckling av verksamheter av olika slag. Verksamhetsmodellering omfattar metoder och tekniker för att skapa en aktivitetsorienterad beskrivning av en verksamhet. Momentet förmedlar grunderna i processkartläggning och processbeskrivning. De processmodeller som skapas beskriver tjänster som ska levereras till kunder eller klienter, logiken i arbetsprocesser och deras samverkan, hur processerna bör passas in i en verksamhet och ledas samt hur IT kan brukas i dem. Under kursmomentet sätts modelleringsarbetet in i ett större sammanhang som ett led i arbetet att öka en verksamhets kund-/klientorientering samt skapa förutsättningar för digitalisering och effektivisering. I samband med detta diskuteras på vilka sätt förändring av arbetsprocesser, organisatoriskt lärande och organisationsförändring samt användning av IT kan skapa mervärden för verksamheten.

Förväntade studieresultat

Moment 1a. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.     Förstå hur IT-relaterade problem i organisationer kan analyseras på en grundläggande nivå.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2.     Tillämpa grundläggande systemteoretisk utredningsmetodik för verksamhetsanalys.
3.     Använda konceptuella modeller för att formulera och värdera lösningar för ett informationssystem i en verksamhet.
4.     Visa förmåga att omsätta verksamhetsanalys i konkreta kravformuleringar i ett upphandlingsförfarande.
5.     Presentera eget arbete muntligt och skriftligt
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6.     Visa förmåga att utifrån systemteori analysera och värdera verksamhetsanalyser.

Moment 1b. Informationsteknik och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1.     Beskriva informationsteknikens betydelse för organisationer.
2.     Beskriva grundläggande problem kopplade till informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.
3.     Förklara informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer genom att tillämpa vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4.     Självständigt tillgodogöra sig, presentera, diskutera och tillämpa vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller inom kursmomentets ämnesområde.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5.     Kritiskt värdera och diskutera olika vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller relaterade till informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.
6.     Självständigt välja och argumentera för relevanta teorier, perspektiv och modeller i syfte att förklara och förstå IT-baserade förändringsprocesser i organisationer.

Moment 2. Verksamhetsmodellering, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1.     Förklara hur en verksamhet kan beskrivas i form av processmodeller på tre nivåer; ledningsnivå, processnivå och konkret implementation.
2.     Redogöra för hur arbetsprocesser i en verksamhet kan fungera tvärs över organisatoriska enheter samt på vilket sätt de bidrar till verksamhetens mål.
3.     Förklara hur en verksamhet kan effektiviseras genom kund-/klientfokus, förändring och förbättring av arbetsprocesser samt bruk av informationsteknologi.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4.     Utveckla en grundläggande processbeskrivning av en verksamhet.
5.     Genomföra en enkel analys av en verksamhet i syfte att finna förbättringsmöjligheter med hänsyn till de tjänster verksamheten erbjuder kunder/klienter, resursutnyttjande samt verksamhetens kvalitet.
6.     Använda processmodeller i verksamhetsutveckling.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
7.     Förhålla sig kritiskt till olika konsekvenser av processmodellering för organisationer i både privat och offentlig sektor.
8.     Reflektera över etiska frågor och genusfrågor relaterade till verksamhetsutveckling.
9.     Värdera och identifiera kurslitteraturens centrala innehåll samt sammanställa och presentera detta för åhörare.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1a. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng 
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 1b. Informationsteknik och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter samt seminarier vilka inkluderar såväl skriftlig som muntlig presentation. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Verksamhetsmodellering, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras betyget väl godkänt på bägge ingående kursmoment.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 5

Moment 1a.

Systemteori och organisationsförändring

The manager's guide to systems practice : making sense of complex problems
Stowell Frank A., Welch Christine Elizabeth.
Chichester : John Wiley & Sons : c2012. : 256 s. :
ISBN: 978-1-118-34563-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 1b.

Informationsteknik och organisationsförändring

Laudon Kenneth C
Management Information Systems, Global Edition
ISBN: 9781292094007. Pearson : 2015 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Verksamhetsmodellering

Processbaserad verksamhetsutveckling : [varför - vad - hur?]
Ljungberg Anders, Larsson Everth
2., kraftigt omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 540 s. :
ISBN: 978-91-44-05976-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).