Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskap och samhälle genom historien, 7,5 hp

Engelskt namn: Science and society in history

Denna kursplan gäller: 2013-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 1IH070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-02-27

Innehåll

Kursen ger en översikt över den västerländska vetenskapshistorien från 1600-talets vetenskapliga revolution till dagens så kallade kunskapssamhälle. Kursen belyser hur vetenskaperna speglar sin tid och kontext, samtidigt som de också är med och omskapar vårt samhälle och vår kultur. Frågor som behandlas är olika discipliners framväxt, förhållandet vetenskap-teknik, vetenskap-religion, vetenskap-politik, vetenskap-medier, samt den moderna forskningsnationens etablering. Det ryms också inslag som tar upp frågor om hur vi studerar vetenskapshistoria, och vad det innebär att förstå vetenskapen ”på dess egna villkor”.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse
-Översiktligt kunna sätta den vetenskapshistoriska utvecklingen i relation till övrig samhällsförändring
-Kunna redogöra för olika vetenskapliga discipliners institutionaliserings- och professionaliseringsprocess
-Visa förståelse för och förmåga att analysera de komplexa samband som funnits mellan olika samhälleliga sfärer (t.ex. religion, politik, media, teknik) och vetenskaplig kunskapsproduktion
-Visa kännedom om grundläggande historiografiska frågor av relevans för ämnet vetenskapshistoria

Färdighet och förmåga
-Kunna urskilja idéinnehåll och tankelinjer i vetenskapshistoriska källtexter, samt sätta dem i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang
- Kunna identifiera olika populära bilder av forskare, historiska och samtida, samt diskutera vad de kan ha för betydelse för allmänhetens uppfattning om vetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Ha visat förmåga att reflektera över den egna vetenskapshistoriska grundsynen och vetenskapshistoriens nytta
-Visa insikt i det sätt på vilket vetenskapen är ett uttryck för sin tid, även idag

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av introducerande föreläsningar, gruppvisa litteraturstudier, fördjupande seminarie- och forumuppgifter, samt individuella och gruppvisa övningar. Då kursen är nätbaserad krävs tillgång till lämplig datautrustning (bra internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) samt viss förtrogenhet med nätbaserad kommunikation.

Examination

Examinationen på kursen sker dels löpande genom obligatoriskt aktivt deltagande i seminarier, forum och nätbaserade övningsuppgifter, dels genom en avslutande hemtentamen. Kursen examineras i huvudsak skriftligt, men muntliga inslag kan förekomma.

Seminarier, 2 hp
Övningsuppgifter, 1 hp
Hemtentamen, 4.5 hp

Seminariemedverkan och övningsuppgifter bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan den avslutande skriftliga examinationen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på både seminarier, övningsuppgifter och hemtentamen. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på hemtentamen och Godkänd på seminarier och övningsuppgifter.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Studentcentrum/Examina. Blankett för ansökan finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/.

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 16

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : c2005. : viii, 529 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0421/2004019553.html
  ISBN: 0-226-06860-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shapin Steven
  The scientific revolution
  Chicago, Ill. : Univ. of Chicago Press : 1996 : xiv, 218 s. :
  ISBN: 978-0-226-75021-7 (hft)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Pocketutgåva 1998

  Kunskap
  Benner Mats, Widmalm Sven
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-47-09621-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Christer Nordlund, "Motiv för vetenskapshistoria: Civilisationsdiagnos, vetenskapsanalys och kunskapsöversättning", i Lychnos, 2012, s. 207-231. (25 sidor) Obligatorisk Roslynn Haynes, "From alchemy to artificial intelligence: stereotypes of the scientist in Western literature", Public Understanding of Science, vol. 12, nr. 3, 2003, s. 243-253 (11 sidor). Obligatorisk Källtexter tillkommer och kommer att göras tillgängliga på kursplattformen vid kursstart.

 • Giltig från: 2013 vecka 11

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : c2005. : viii, 529 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0421/2004019553.html
  ISBN: 0-226-06860-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shapin Steven
  The scientific revolution
  Chicago, Ill. : Univ. of Chicago Press : 1996 : xiv, 218 s. :
  ISBN: 978-0-226-75021-7 (hft)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Pocketutgåva 1998

  Pickstone John V.
  Ways of knowing : a new history of science, technology, and medicine
  Chicago : University of Chicago Press : 2001. : xii, 271 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/description/uchi051/00053248.html
  ISBN: 0-226-66794-4 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Christer Nordlund, "Motiv för vetenskapshistoria: Civilisationsdiagnos, vetenskapsanalys och kunskapsöversättning", i Lychnos, 2012, s. 207-231. (25 sidor) Obligatorisk Roslynn Haynes, "From alchemy to artificial intelligence: stereotypes of the scientist in Western literature", Public Understanding of Science, vol. 12, nr. 3, 2003, s. 243-253 (11 sidor). Obligatorisk Källtexter tillkommer och kommer att göras tillgängliga på kursplattformen vid kursstart.

 • Giltig från: 2013 vecka 10

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : c2005. : viii, 529 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0421/2004019553.html
  ISBN: 0-226-06860-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shapin Steven
  The scientific revolution
  Chicago, Ill. : Univ. of Chicago Press : 1996 : xiv, 218 s. :
  ISBN: 978-0-226-75021-7 (hft)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Pocketutgåva 1998

  Pickstone John V.
  Ways of knowing : a new history of science, technology, and medicine
  Chicago : University of Chicago Press : 2001. : xii, 271 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/description/uchi051/00053248.html
  ISBN: 0-226-66794-4 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Christer Nordlund, "Motiv för vetenskapshistoria: Civilisationsdiagnos, vetenskapsanalys och kunskapsöversättning", i Lychnos, 2012, s. 207-231. (25 sidor) Roslynn Haynes, "From alchemy to artificial intelligence: stereotypes of the scientist in Western literature", Public Understanding of Science, vol. 12, nr. 3, 2003, s. 243-253 (11 sidor). Källtexter tillkommer och kommer att göras tillgängliga på kursplattformen vid kursstart.