"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod, 15 hp

Engelskt namn: Social Research Methods

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SO123

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-10-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och förse dem med användbara teoretiska och praktiska verktyg. Stor vikt läggs vid praktiska tillämpningar avseende forskningsprocessen - problemdefinition och avgränsning, forskningsdesign, datainsamling, databearbetning av relevanta datamaterial samt presentation av dataanalyser.

Moment 1: Kvantitativ metod (7,5 hp)
Momentet behandlar kvantitativa metoder med fokus på praktisk kunskap om hur statistik används inom samhällsvetenskaperna. Vikt kommer att läggas på identifiering av lämpligt val av material, metod, forskningsdesign och genomförande av analysen.

Moment 2: Kvalitativ metod (7,5 hp)
Momentet fokuserar på olika kvalitativa forskningsmetoder som är vanligt förekommande inom samhällsvetenskap. Kursen börjar med en introduktion till de historiska, epistemologiska och ontologiska grunderna för kvalitativa forskningsmetoder. Efter detta behandlar ofta förekommande datainsamlingsmetoder, forskningsdesign och strategier för att hantera etikfrågor inom kvalitativ forskning. Därefter får studenterna ta del av och öva på specifika metoder för dataanalys.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kvantitativ metod (7,5 hp)

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

 • visa kunskap om olika statistiska metoder för analys av olika typer av data, i förhållande till olika typer av forskningsfrågor. 
 • demonstrera kunskap avseende att tolka statistiska resultat vanliga inom sitt fält. 

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

 • självständigt designa en kvantitativ studie, inklusive att formulera hypoteser, identifiera datamaterial, variabler och statistiska test för att besvara en vald forskningsfråga. 
 • självständigt genomföra och tolka resultat från deskriptiva och analytiska statistiska analyser. 
 • muntligt och skriftligt kommunicera centrala begrepp på engelska. 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningsätt kunna:

 • värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar.

Moment 2: Kvalitativ metod (7,5 hp)

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • förklara och klargöra de centrala principerna och stegen i kvalitativ forskning i förhållande till de analysmetoder som ingår i kursen.
 • klargöra och utvärdera innebörden av forskningsdesign och etik inom kvalitativ forskning.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

 • genomföra de centrala stegen i de kvalitativa metoder som behandlas på kursen.
 • presentera och diskutera, i muntlig och skriftlig form, egen och andras tillämpning av de metoder som ingår i kursen.
 • utifrån kvalitativ metod genomföra forskningsdesign
 • muntligt och skriftligt kommunicera centrala begrepp på engelska. 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • kritisk granska och utvärdera tillämpning av kvalitativ metod.

Behörighetskrav

Ledarskap och organisation I 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Därtill krävs 15 hp profilkurs på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, handledning och datorövningar. Undervisning och examination genomförs på engelska.

Examination

Under moment ett, kvantitativ metod, sker examinationen genom författande av två rapporter. Under moment två, kvalitativ metod, består examinationen av;
1) delaktighet på seminarier och genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna samt
2) skriftlig hemtentamen.  

För betyget godkänd (G) på hel kurs krävs minst godkänt på kursens samtliga moduler. För betyget väl godkänd (VG) krävs betyget väl godkänd på samtliga moduler. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Moment 1: Kvantitativ metod (7,5 hp)

Information om artiklar och texter meddelas under kursen.

Moment 2: Kvalitativ metod (7,5 hp)

Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
Ritchie Jane, Lewis Jane, McNaughton Nicholls Carol, Ormston Rachel
2. ed. : xxiv, 430 pages :
ISBN: 9781446209110 (hbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar/texter tillkommer.