Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific methodology specializing in Home- and Consumer Studies

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6KN028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-09-16

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteori med bland annat vetenskapligt arbetssätt och forskningsetik. Utgångspunkten är kvantitativa och kvalitativa metoder som är relevanta för professionen. Kursen innehåller grunderna i litteratursökning samt att förstå och kritiskt granska vetenskapliga texter. Studenten tränas i att bearbeta och tolka kvalitativa och kvantitativa data. I kursen ingår praktiska tillämpningar av olika vetenskapliga metoder.

Förväntade studieresultat

Modul 1, 4,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
  • tillämpa analysmetoder som är relevanta inom samhällsvetenskaplig forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • granska och diskutera vetenskapliga metoder


Modul 2, 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • beskriva vad ett vetenskapligt arbetssätt innebär
  • redogöra för etiska ställningstaganden vad gäller samhällsvetenskapliga studier, inklusive studier inom grundskolans verksamhet
Färdighet och förmåga
  • tillämpa kunskaper i vetenskaplig metod och etik för att planera en studie
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera vetenskapliga publikationer

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp samt Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp, med godkänt resultat om minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med seminarier. Enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. Kursen är delvis nätbaserad så tillgång till Internet krävs.

Examination

Modul 1, 4,5 hp
Examination sker genom skriftliga gruppuppgifter som betygsätts U eller G.

Modul 2, 3 hp
Examination sker genom ett seminarium och en individuell muntlig uppgift som betygsätts U/G samt en individuell skriftlig uppgift som betygsätts U/G/VG.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Practical conditions for Home and Consumer Studies in Swedish compulsory education: a survey study
Lindblom C, Arreman Erixon I, Hörnell A
International Journal of Consumer Studies : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: doi: 10.111/ijcs.12027

Seeking a new normality [Elektronisk resurs] : masculinity, interaction and a gluten free diet
Kautto Ethel, Olsson Cecilia, Ivarsson Anneli, Lyon Phil, Hörnell Agneta, Alex Lena
2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-129442
Obligatorisk

Composition of school meals in Finland, Iceland and Sweden - official guidelines in the Nordic countries and comparison with actual practice and availability
Juniusdottir R, Hörnell A, Gunnarsdottir I, Waling M, Olsson C, Talvia S, Olafsdottir AS
Journal of School Health : 2017 :
Obligatorisk

Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24 2 (2003), pp105-112
Graneheim U H, Lundman B

Obligatorisk

Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel R, Davidson B
Studentlitteratur : 2011 :
Obligatorisk

CODEX Regler och riktlinjer för forskning. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2019 :
Hämtad från: http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
Obligatorisk

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 40 sidor engelskspråkiga och/eller svenskspråkiga artiklar) kan tillkomma.

Referenslitteratur

Ejlertsson Göran
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
ISBN: 9789144101637
Se bibliotekskatalogen Album

Forsman Birgitta
Forskningsetik [Elektronisk resurs] : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 138 s. :
Omslag och förlagets beskrivning
ISBN: 978-91-44-06350-8
Se bibliotekskatalogen Album

Hansson Sven Ove
Konsten att vara vetenskaplig
KTH : 2007 :
Länk till pdf

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, Nilsson Björn
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 978-91-44-00211-8
Se bibliotekskatalogen Album