Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod och statistik, 4,5 hp

Engelskt namn: Research methods and statistics

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 3FT403

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

I kursen ges grunderna för hur ett vetenskapligt arbete planeras, genomförs och rapporteras. Olika studiedesigner och metoder för både kvalitativ och kvantitativ datainsamling presenteras. Grunder i statistik samt praktisk databearbetning med statistiskt dataprogram ingår. Forskningsetiska principer och riktlinjer belyses.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  1. tillämpa och förklara grundläggande vetenskapliga begrepp
  2. redogöra för och värdera val av metod i ett vetenskapligt arbete
  3. praktiskt tillämpa kunskap i vetenskaplig metod genom analys av ett kvalitativt och kvantitativt datamaterial
  4. beskriva och diskutera forskningsetiska principer och riktlinjer
  5. utifrån vetenskaplig teori, presentera, diskutera och värdera resultatet av en litteraturfördjupning inom ämnesområdet för kandidatuppsats

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1, 2 och 3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar salsföreläsningar, litteraturstudier samt praktiska övningar. Statistikundervisningen bygger på den pedagogiska modellen flipped classroom där studentenförväntas förbereda sig inför föreläsningar genom att läsa hänvisade sidor i kursböcker. Undervisningen sker på engelska om internationella studenter deltar i kursen.

Examination

Mål 1-3 examineras genom individuell skriftlig tentamen. Mål 3 examineras även genom aktivt deltagande vid workshop (kvalitativ analys) samt genom inlämning av skriftlig hemuppgift i grupp. Mål 4 examineras genom aktivt deltagande vid föreläsning, samt seminarium där studenten skall bidra till diskussionen med egna reflektioner. Mål 5 examineras genom skriftlig hemuppgift i par, samt aktivt deltagande vid seminarium.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt. I det fall en kurs har upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2021-11-07
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT22 och ett tillfälle HT22. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter och kompletteringsuppgifter tom HT 22.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Björk Jonas
Praktisk statistik för medicin och hälsa
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
ISBN: 978-91-47-09956-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell, Lubinsky Jay, Domholdt Elizabeth
4. ed. : Philadelphia, Pa. : Saunders : 2011 : vii, 503 s. :
ISBN: 978-1-4377-0840-0 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hermerén Göran
God forskningssed
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-189-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: www.vr.se