"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methods

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS117

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-04-24

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-14

Innehåll

Kursen behandlar forskningsprocessens olika faser samt olika typer av forskningsmetoder som används inom psykologin och deras möjligheter och begränsningar. Under kursen ges de studerande färdighetsträning i olika sätt att samla in och analysera empiriskt material. Grunderna i psykologisk testning presenteras. Att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i vetenskapliga arbeten och reflektera över forskningsetiska överväganden är också ett viktigt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter momentet förväntas studenten:

* Visa kunskap om grundläggande begrepp inom psykologisk forskningsmetod
* Visa kunskap om datainsamlingsmetoder och förstå i vilka sammanhang olika metoder bör användas
* Visa kunskap om olika metoder för tolkning och analys av data och färdighet att utföra sådana analyser
* Kritiskt granska vetenskapligt arbete med avseende på frågeställningar, metod, resultat, slutsatser samt etiska aspekter
* Visa kännedom om forskningsetiska riktlinjer
* Skriftligt och muntligt kunna kommunicera vetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen har ett studerandeaktivt upplägg och ges i form av föreläsningar/genomgångar, grupparbeten, datalabbar och handledning. Undervisningen kan förekomma både online, såväl som på campus. På kursen genomför studenterna projektarbeten där de i grupp arbetar med forskningsprojekt där de samlar in data som sedan analyseras och redovisas. Dessa arbeten redovisas skriftligt, men även muntligt, vilket utgör ett obligatoriskt undervisningsinslag på kursen. Missat tillfälle kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker dels individuellt, dels i grupp. Den individuella examinationen består av en digital tentamen där grundläggande begrepp om psykologisk forskningsmetodik examineras. De projektarbeten som genomförs under kursen examineras individuellt och i grupp, både muntligt och skriftligt. Muntlig examination kan komma att ske digitalt.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. Obligatoriska undervisningstillfällen kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarier.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Speciellt gäller att denna kurs kan ej ingå i en examen samtidigt som kursen 2PS002 Introduktionskurs i psykologi.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Research Methods in Psychology
Breakwell Glynis M., Wright Daniel B., Barnett Julie
5th edition : London : SAGE : 2020 : 570 sidor :
ISBN: 9781526488923
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst