Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Vetenskaplig metodik 1, 3 hp

Engelskt namn: Scientific Methods 1

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ME079

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-05-24

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 4 och 5.

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1 1 högskolepoäng (termin 4)
Delkurs 2 2 högskolepoäng (termin 5)

Delkurs 1
Krav på vetenskapliga arbeten.
Arbetsgång från planering fram till publicerad vetenskaplig originalartikel.
Evidensbaserad medicin/odontologi.
Bibliotekskunskap med tonvikt på litteratursökning i medicinska databaser.
Umeå universitetets plagiatpolicy.
 
Delkurs 2
Söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar med olika perspektiv som deskriptiv biostatistik.
Kritisk granskning av muntlig presentation.
Vetenskapsteori.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Delkurs 1
Den studerande ska
 • visa kunskap och förståelse för väsentliga begrepp som exempelvis verifierbarhet och validitet, likheter och skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ vetenskaplig studie, krav på använda metoder vid framställning av vetenskapligt arbete, skillnader och likheter mellan olika typer av artiklar som originalartikel, översiktsartikel, fallstudie, systematisk översiktsartikel
 • visa kunskap och förståelse för likheter och skillnader mellan citering av text, omskrivning av refererat textavsnitt och plagiat av text
 • visa kunskap om adekvata sökmetoder i främst medicinska databaser samt ha insikt i vetenskapliga artiklars uppbyggnad
 • visa kunskap om kraven på ett vetenskapligt arbete
 • förstå skillnaden mellan vetenskapligt arbete, icke-vetenskapligt arbete och beprövad erfarenhet
 • ha kunskap om processen från planering till publicering av vetenskapligt artikel
 • visa kunskap och förståelse för evidensbaserad medicin/odontologi
 • visa kunskap om grundläggande element i evidensbaserad medicin/odontologi och innebörden av bias samt ha ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av klinisk kunskap.
 
Delkurs 2
Den studerande ska
 • visa ökande bredd och fördjupade kunskaper i och förståelse för olika granskningsprocesser av vetenskapliga studier och muntliga presentationer
 • visa kunskap om vetenskapsteorier.
Färdigheter och förmåga
Delkurs 1
Den studerande ska
 • visa förmåga att söka litteratur i medicinska databaser.
Delkurs 2
Den studerande ska
 • visa ökande bredd och fördjupade förmåga att läsa, kritiskt granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar med olika perspektiv som exempelvis deskriptiv biostatistik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Delkurs 2
Den studerande ska
 • visa förmåga att kritiskt granska muntliga presentationer av vetenskapliga studier och muntligt kommunicera med olika grupper om vetenskapliga studier
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kunskap.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper. För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska totalt ha uppnått minst 60 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska dataövningar och seminarier inklusive doktoranddag. Delkurserna läsas i numerisk ordning.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment anges ett alternativ datum för bibliotekskunskap, i övriga fall kontaktas kursansvarig som beslutar om hur och när momentet ska utföras.

Examination

De studerandes prestationer bedöms genom enskilda, skriftliga inlämningsuppgifter, skriftliga prov och examinerande seminarier under delkurserna vilka betygsätts med betygen underkänd eller godkänd. För att bli godkänd i respektive delkurs krävs att alla delprov och obligatoriska moment är godkända när delkursen är avslutad.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

De skriftliga hemuppgifterna ska lämnas in för individuell examinering före angivet datum. Att lämna in uppgifterna före angiven tidsgräns är en del av kursfordringarna.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Behörighetskraven ”För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat” och ”För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat” gäller för studerande som antagits till tandläkarprogrammet vårterminen 2018 eller senare.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.