Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methodology and Management

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL221

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-12-01

Innehåll

Modul 1 Vetenskaplig metodik: Under modulen studeras forskningsprocessen med fördjupning i vetenskaplig dokumentation, vilket inkluderar analys, tolkning och presentation av resultat på ett veten¬skapligt sätt. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, sammanfattning och presentation av vetenskapliga publikationer, kritisk granskning, diskussion av mänskliga rättigheter och etiska aspekter inom biomedicinsk forskning och etiska prövningar.

Modul 2 Ledarskap i arbetslivet: Modulen omfattar grundläggande introduktion till projektorganisationer och vanligt förkommande arbetsmetoder för projektgenomföranden, inklusive gruppens sammansättning och förutsättningar. Därtill ingår introduktion till att leda och arbeta i projekt samt att förstå den egna rollen och hur man påverkar arbetet i gruppen. Dessutom ingår styrande författningar inom hälso- och sjukvård, arbetsrättslagstiftning och arbetsmiljö¬frågor samt att sammanställa och redogöra för genomfört förbättringsarbete och presentera det för verksamheten.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande

Modul 1 Vetenskaplig metodik, 4,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
* ha kunskap om Helsingforsdeklarationen och etisk prövning inom biomedicinsk forskning.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
* kunna tolka statistik och presentera resultat både muntligen och skriftligen,
* kunna använda databaser för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar, 
* kunna sammanfatta och presentera en vetenskaplig studie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* kunna kritiskt granska ett vetenskapligt arbete, 
* kunna diskutera etiska aspekter inom biomedicinsk forskning,
* kunna beakta mänskliga rättigheter vid forskning.

Modul 2 Ledarskap i arbetslivet 3 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
* kunna beskriva de olika roller som kan finnas kring ett ledarskap och några av de sociala processer som är förknippade med arbete i team,
* känna till grundläggande arbetsrättslagstiftning och förutsättningar för arbetsmiljöarbete,

Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
* formulera och anpassa arbetssätt och innehåll med hänsyn till människors förutsättningar och behov, exempelvis arbetsmiljö eller utifrån samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
* kunna dokumentera och presentera ett förbättringsarbete inom klinisk verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* reflektera över sin förmåga att påverka i projektgruppen.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 142 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationerna av modul 1 sker med seminarieuppgifter och individuell skriftlig hemtentamen (betygsskala: VG/G/U). Modul 2 examineras med seminarier, quiz och inlämningsuppgift (betygsskala: G/U). För betyget G för modul 1 krävs godkända seminarieuppgifter och betyget G på hemtentamen.   För betyget VG på modul 1 krävs godkända seminarieuppgifter och VG på hemtentamen. Betygskriterier för den skriftliga hemtentamen i modul 1 kräver för betyget G att redovisad lösning i huvudsak är korrekt och relaterad till uppgiften. För betyget VG ska lösningen på uppgifterna vara korrekt och innehållet ska vara tydligt och relaterat till uppgiften samt inte innehålla irrelevanta fakta. För betyget G för modul 2 krävs godkända seminarier, quiz och inlämningsuppgift. För betyget G på hela kursen krävs G på båda modul 1 och modul 2, för VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och G på modul 2. Antalet inlämningar för inlämningsuppgift är begränsat till tre och ska lämnas in inom angiven tidsram, om detta inte sker ges betyget U.
Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. 
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se Umeå UB:s söktjänst

Tonnquist Bo
Projektledning
Åttonde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2021] : 559 sidor :
ISBN: 9789152360804
Se Umeå UB:s söktjänst