Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Vetenskaplig metodik, 4,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methodology

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL096

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2013-01-15

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2017-10-25

Innehåll

Under kursen studeras forskningsprocessen med fördjupning i statistik och vetenskaplig dokumen-tation. Kursen omfattar analys, tolkning och presentation av resultat på ett veten¬skapligt sätt. Kursen innehåller även genusaspekter på medicinsk forskning. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, analys och presentation av vetenskapliga publikationer, kritisk granskning samt etisk prövning inom biomedicinsk forskning.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande
•    kunna tolka statistik och presentera resultat både muntligen och skriftligen
•    kunna använda databaser för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 
•    kunna presentera en vetenskaplig studie
•    kunna kritiskt granska ett vetenskapligt arbete 
•    ha kunskaper om etisk prövning inom biomedicinsk forskning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen Vetenskaplig metodik krävs 135 hp inom programmet. Dispens från ovanstående söks hos programrådet. Ansökan ska vara studierektor tillhanda två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av skriftlig hemtentamen (betygsskala: VG/G/U). För godkänd kurs krävs godkända seminarieuppgifter och hemtentamen. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom VG på hemtentamen.

Betygskriterier för den skriftliga hemtentamen är att för godkänt betyg skall redovisad lösning i huvudsak vara korrekt och relaterat till uppgiften. För betyget väl godkänd skall lösningen på uppgifterna vara korrekt och innehållet skall vara tydligt och väl relaterat till uppgiften samt det skall vara frånvaro av irrelevanta fakta. Konkreta fakta skall även vara väl integrerade i ett resonemang. 
För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. 
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.