Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methods Special Teacher- and Special Education Programmes

Denna kursplan gäller: 2020-11-23 och tillsvidare

Kurskod: 6SP064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-17

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och filosofiska traditioner samt kunskaper om vetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar. I kursen läggs särskild vikt vid metodologiska angreppssätt kopplade till forskningsprocessens olika faser. Därutöver behandlas olika kvalitetsaspekter och etiska överväganden som forskaren ställs inför. Innehållet avser att utgöra en grund för planeringen av ett självständigt examensarbete.

Förväntade studieresultat

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen, 7,5 hp
Scientific methods, Special Teacher- and Special Education programmes, 7,5 hp Credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika vetenskapsteoretiska traditioner, kunskapsanspråk och metodansatser
 • visa förståelse för olika vetenskapliga metoders egenskaper och användbarhet samt relevans för skilda typer av forskningsproblem visa kunskap om metoder för tolkning och analys av data
 • visa förståelse för forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra
 • visa kunskap om forskningsetiska frågor
Färdigheter och förmåga
 • formulera ett specialpedagogiskt forskningsproblem och upprätta en forskningsplan med relevans för vald specialisering
 • kunna beskriva och diskutera kvalitetskriterier för olika vetenskapliga metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska vetenskapliga texters internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner
 • argumentera för etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och eget valt ämne

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp, Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp, Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp samt ytterligare 20 hp från studier på termin 2 inom respektive program och inriktning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursdelar kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
 • deltagande i ett obligatoriskt utbildningsmoment (U/G)
 • ett muntligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 48

Att förklara samhället
Danermark Berth, Ekström Mats, Karlsson Jan Ch.
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 323 sidor :
ISBN: 9789144116983
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Liljeroth Ingrid
Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik
Tredje upplagan : [Stockholm] : Liber : [2017] : 262 sidor :
ISBN: 9789147113040
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lind Rolf
Vidga vetandet
Lund: Studentlitteratur : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ges ut i sommar (2019)

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd
Beckman Anita, Nilsson Lena, Sorbring Emma
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 138 sidor :
ISBN: 9789147127009
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Staffan
Om kvalitet i kvalitativa studier
Nordisk pedagogik, (25), 1, 16-35 : 2005 :
Obligatorisk

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Obligatorisk

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kartläggning och sammanställning av forskning i Norden
Vetenskapsrådet : 2015 :
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b2e/1529480534014/Kartlaeggning-o-sammanstaellning-av-forskning-i-Norden_VR_2015.pdf
Obligatorisk

Därutöver tillkommer valbar litteratur.