"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig teori, metod och etik inom arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Theory, methods and ethics of science in Occupational Health

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3AH003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-05-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i metodik och mätmetoder nödvändiga för att upptäcka, analysera och åtgärda förekommande frågeställningar inom området arbetsliv och hälsa. Kursen är indelad i tre moduler: vetenskapsteori och forskningsetik, vetenskaplig metod med kvalitativ inriktning samt vetenskaplig metod med kvantitativ inriktning. 

Modul 1: Vetenskapsteori och forskningsetik 1.5 hp
Modulen omfattar grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv, etiska principer i relation till vetenskapligt arbete samt forskningsprocessens olika steg. I modulen ingår även kritisk granskning av vetenskaplig litteratur.

Modul 2: Vetenskaplig metod med kvalitativ inriktning, 3 hp
Modulen ger en överblick av olika kvalitativa forskningsdesigner och metoder för datainsamling. Programmet Open Code och kvalitativ innehållsanalys introduceras och studenterna får möjlighet att utifrån en frågeställning träna på att analysera och tolka kvalitativa data.

Modul 3: Vetenskaplig metod med kvantitativ inriktning, 3hp
Modulen ger en överblick av kvantitativa forskningsdesigner och metoder för datainsamling. Vidare ingår grundläggande statistik och studenterna får utifrån specifika frågeställningar träna på att analysera kvantitativa data och tolka resultatet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
  • Redogöra för individskyddskrav och andra etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • Redogöra för olika typer av design och metoder inom forskning

Färdigheter och förmåga: 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utifrån en forskningsfråga motivera och designa ett upplägg av en vetenskaplig studie
  • Utifrån en given frågeställning analysera och tolka kvalitativa data
  • Utifrån en given frågeställning analysera och tolka kvantitativa data

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Kritiskt granska och värdera vetenskapliga litteratur med olika forskningsansatser

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distansutbildning med 50 % studiefart och en frivillig träff på campus Umeå. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp.
Distansundervisningen omfattar föreläsningar, litteraturstudier, webbinarier samt enskilda arbeten och grupparbeten. Eftersom undervisningen sker digitalt krävs tillgång till dator med webkamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Närvaro och aktivt deltagande vid webbinarier samt redovisning av inlämningsuppgifter är obligatoriskt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen. 
Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Varje modul examineras och betygssätts var för sig och betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av de tre modulerna. 

Modul 1 examineras med skriftlig individuell inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid obligatoriskt webbinarium. Betygssättningen på modulen är underkänd (U) eller godkänd (G). 

Modul 2 och 3 examineras med skriftliga inlämningsuppgifter. Betygsättningen på respektive modul är underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)

På kursen som helhet ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att erhålla betyget godkänd (G) krävs att studenten blivit godkänd på kursens samtliga tre moduler. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att studenten blivit godkänd (G) på modul 1 samt fått betyget väl godkänd (VG) på modul 2 och 3.

Närmare anvisningar angående examinationer och betygsättning lämnas av kursansvarig vid kursens början. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform
Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om undervisningstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Kvalitativa metoder helt enkelt!
Klingberg Gunilla, Hallberg Ulrika
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 376 sidor :
ISBN: 9789144142913
Se Umeå UB:s söktjänst

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Se Umeå UB:s söktjänst