Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Theory of knowledge and method 2

Denna kursplan gäller: 2018-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 6ES102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-10-01

Innehåll

Kursen består i att magisterstudenten fördjupar sig i vetenskapliga teorier och metoder inför kommande arbete med att utarbeta en forskningsplan för ett tänkt forskningsprojekt. I kursen ingår att studera och diskutera olika forskningsansatser för att fördjupa kunskapen om hur vetenskapliga teorier, perspektiv och metoder kan användas. Detta sker genom litteraturstudier, föreläsningar och seminarier med personliga exempel från erfarna forskares arbeten. Kursen avgränsas till teorier och metoder inom pedagogiskt arbete och lärande med särskild bäring på forskning och utvecklingsarbete i skolan. Ett vetenskapligt och kritiskt värderande förhållningssätt tillämpas i kursen. Kursen riktar sig till erfarna lärare med intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier. Kursens delar länkas därför till den studerandes egen yrkespraktik.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv,
  • redogöra för hur vetenskapsteoretiska begrepp som ontologi, epistemologi och metodologi förhåller sig till varandra,
  • visa förståelse för hur olika insamlingsmetoder som intervju, observation, enkät, dokument och material kan motiveras och användas.
Färdighet och förmåga
  • urskilja och analysera olika teoretiska och metodiska ansatsers kongruens/samstämmighet,
  • författa en teoretisk och metodisk ansats utifrån valt problemområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och opponera på en teoretisk och metodisk ansats i kollegial form,
  • försvara och värdera val av teori och metod i kollegial form.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst fyra års lärarerfarenhet efter avlagd examen, omfattande minst halvtid, vilket ska styrkas genom intyg. Dessutom krävs lärarlegitimation vilket ska styrkas genom intyg.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på 25 procents studietakt för att möjliggöra att kursen kan integreras med yrkespraktiken. Kursen består av föreläsningar, seminarier, workshops och individuella uppgifter samt genomförande och presentation av en rapport. Studieort är Piteå och obligatoriska fysiska träffar förekommer på kursen om inte annat anges. Kursen bedrivs med stöd av informations- och kommunikationsteknik.
 

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter. Den studerandes kunskaper prövas både muntligt och skriftligt, såväl enskilt som i grupp. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget väl godkänd läggs vid bedömningen särskild vikt vid att den studerande visar en hög grad av självständighet, medvetenhet och fördjupad förmåga i förhållande till de förväntade studieresultaten. För att få betyget godkänd (G) på kursen krävs att alla examinationer bedömts som godkända (G) För att erhålla väl godkänt (VG) på kursen krävs att de skriftliga examinationerna till övervägande del bedömts som väl godkända (VG).
 
Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för estetiska ämnen

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 48

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Alvesson Mats, Sköldberg Kaj
Tredje upplagan : 2017 : 508 sidor :
ISBN: 9789144111131
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Reflections on Teachers´ Life Stories and Teachers´ Life Histories: Towards Teachers´ Narrative Learning
Kang Zhao, Goodson Ivar
. : 2013 :