Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Theories and Methods II

Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OM258

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning PRS, 2012-06-14

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-08-30

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning i kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder. Kursen kommer framför allt att fokusera på analytiskt, kritiskt, kreativt och forskningsetiskt tänkande. Genus- och transkulturella perspektiv i forskning ingår.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för forskningsprocessens steg med fokus på metoder för design, datainsamling och analys
  • redogöra för databassökning av vetenskapliga studier i ett preciserat område
Färdighet och förmåga
  • genomföra grundläggande deskriptiva statistiska analyser och hypotestest.
  • genomföra grundläggande kvalitativa textanalyser med avseende på dess innehåll på en beskrivande eller tolkande nivå
  • producera en projektplan relevant för huvudområdet radiografi och röntgensjuksköterskans yrkesutövning, utifrån forskningsprocessens steg med relevanta vetenskapliga begrepp.
  • vetenskapligt argumentera för sin projektplan, samt granska och diskutera andras projektplaner.   
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur och information som ligger till grund för evidensbaserad vård inom ämnet radiografi

Behörighetskrav

För tillträde till termin 3 krävs godkända kurser i termin 1 och 2. Undantag är kurs Radiografi II som ska vara genomgången.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, övningar, seminarier och föreläsningar. Genomgående skall kursinnehållet bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.
 
Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
Kursen examineras individuellt i form av skriftlig webbtentamen  samt examinerande seminarium. För betyget G på hel kurs krävs att examinationerna är godkända och att studenten genomfört de obligatoriska momenten i form av ett seminarium och en laboration. För betyget VG på hel kurs krävs att samtliga examinationer är väl godkända samt att studenten genomfört de obligatoriska momenten i form av  ett seminarium och en laboration.
 
Komplettering kan erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Lärare beslutar om tillåten komplettering.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för röntgensjuksköterskeprogrammet hos programrådet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 45

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
ISBN: 91-47-10051-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Genusperspektiv på vårdvetenskap
Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning: 62 s : 2009 :
https://www.genus.se/wp-content/uploads/Genusperspektiv-pa-vardvetenskap.pdf
Obligatorisk

Relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.