Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Research and Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 6SY013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-04-19

Reviderad av: Prefekten, 2019-02-15

Innehåll

Vetenskaplig teori och metod samt olika vetenskapstraditioner belyses. Forskningsprocessen behandlas med tonvikt på problemformulering, metoder för datainsamling och databehandling. Dessutom studeras relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva huvuddragen i forskningsprocessen
 • beskriva och diskutera skillnader mellan olika forskningsansatser
 • beskriva hur enkät- och intervjumaterial kan framställas och bearbetas
Färdigheter och förmåga
 • använda former av deskriptiv statistik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • redogöra för skillnader mellan systematiska empiriska iakttagelser och erfarenhetsvunnen kunskap och dess betydelser för den praktiska yrkesutövningen

Behörighetskrav

Univ: Grundläggande behörighet samt Sh A.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och projektarbeten. Obligatoriska undervisningsmoment är genomförande av enkätuppgift, forskningsexempel inom syv-området och skriftlig salstentamen.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina dels genom muntliga och skriftliga redovisningar. Skriftlig salstentamen betygsätts enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Övriga uppgifter betygssätts enligt betygsskalan Underkänd (U) och Godkänd (G).

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på den skriftliga salstentamen.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 7

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Lindblad Michael
  "De förstod aldrig min historia" : unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete
  Umeå : Umeå universitet : 2016 : 208 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-120220
  ISBN: 9789176014851
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Aktuella artiklar som belyser olika forskningsområden och metoder tillkommer, ca 100 sidor.

 • Giltig från: 2021 vecka 5

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Lindblad Michael
  "De förstod aldrig min historia" : unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete
  Umeå : Umeå universitet : 2016 : 208 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-120220
  ISBN: 9789176014851
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Aktuella artiklar som belyser olika forskningsområden och metoder tillkommer, ca 100 sidor.

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Lidström Lena
  En resa med osäkra mål : unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet : 2009 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25574
  ISBN: 9789172648135
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Aktuella artiklar som belyser olika forskningsområden och metoder tillkommer, ca 100 sidor.