Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapligt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific project

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2019-11-12

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Under termin 2 genomför studenterna på kompletteringsutbildningen ett förbättringsarbete där de granskar en lokal/regional rutin i jämförelse med nationella riktlinjer eller behandlingsrekommendationer. I det vetenskapliga arbetet på termin 4 har studenterna möjlighet att arbeta vidare inom samma kunskapsområde och göra en kritisk litteraturgranskning av originalstudier som belyser en vetenskaplig frågeställning inom det aktuella området.

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå utbildningsmålen för den kompletterande utbildningen för utländska läkare med examen utanför EU (KUL) som ges vid Umeå Universitet. Kursen avslutas med en muntlig presentation och en skriftlig rapport.
 
Under kursen har studenterna möjlighet att ta del av inspelade föreläsningar som behandlar vetenskapliga metoder, t.ex. studiedesign och statistiska metoder. Kursen innehåller även gruppträffar med undervisning i bl.a. litteratursökning och kritisk granskning av artiklar.
Kursen genomförs till större delen genom distansundervisning, men även undervisning på plats i Umeå ingår.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
 • sambandets betydelse för yrkesutövningen.
Färdigheter och förmåga:  
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:
 • formulera en avgränsad vetenskaplig frågeställning samt självständigt söka, selektera och värdera information relaterat till frågeställningen
 • med utgångspunkt i frågeställning och metod, visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området, skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska, bedöma och använda relevant information.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:
 • på ett forskningsetiskt riktigt sätt tillämpa samband mellan hypotes → data → analys → slutsats
 • systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa material och/eller resultat

Behörighetskrav

Godkänt på kurserna Klinisk praktik 1, Medicinsk introduktionskurs, Medicinsk kommunikation på svenska 1, Klinisk praktik 2, Medicinsk fördjupningskurs 1, Medicinsk kommunikation på svenska 2 och Klinisk praktik 3.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs enskilt i form av en kritisk litteraturgranskning av originalstudier som ligger till grund för nationella riktlinjer eller behandlingsrekommendationer. Huvuddelen av handledning sker i grupp av klinisk kompetenta lärare med anknytning till medicinska fakulteten, Umeå universitet. Handledaren ansvarar för stöd och återkoppling vid planering och genomförandet av förbättringsarbetet. Handledning anpassas till studenten och projektets förutsättningar och kan, vid behov, bedrivas enskilt. Undervisning bedrivs huvudsakligen i studerandeaktiv form med inspelade föreläsningar, gruppträffar och seminarier. Undervisning sker framförallt via videokonferensteknik men också med fysiska träffar under s.k. inneveckor. Vid flera tillfällen under kursen genomförs strukturerad bedömning med feedback från handledare gällande måluppfyllelse och utvecklingsbehov. Studenten ska redovisa sitt projekt muntligt och skriftligt, och muntligt opponera på andra studenters projekt. Den skriftliga rapporten ska utformas enligt angiven mall. 
Obligatoriska moment är skriftlig projektplan samt projektrapport och seminarier. Undervisningen ges på svenska.

Examination

Examination kommer att ske skriftligt av inlämnad projektplan och projektrapport samt muntligt i seminarieform, enligt följande:
 • Skriftlig projektplan utformad enligt angivet format och inlämnad efter godkännande av handledare.
 • Projektplansseminarium där studenterna muntligen presenterar sin projektplan inklusive genomförd/planerad sökning av litteratur där aktivt deltagande examineras genom presentation av eget arbete och diskussion runt egna och andras projektplaner.
 • Mittseminarium där studenten presenterar uppnådda resultat, där aktivt deltagande examineras genom försvar av eget arbete och kritisk granskning av andras presentationer.
 • Projektseminarium där studenten presenterar får agera opponent och presentera en annan students projekt samt agera respondent på sitt eget arbete. Aktivt deltagande examineras genom försvar av eget arbete och kritisk granskning av andras presentationer.
 • Skriftlig projektrapport som följer ett vetenskapligt format. Den skriftliga presentationen av projektarbetet examineras genom en skriftlig vetenskaplig rapport utformad enligt angivna krav och inlämnad efter godkännande av handledare.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga ovanstående moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs, i tillägg till ovanstående att:
 • Den vetenskapliga rapportens frågeställning är tydligt formulerad, avgränsad och kvalificerat belyst
 • Den genomförda litteratursökningen, relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen är väl beskriven
 • Samstämmighet mellan studier och precision i data är väl diskuterat
 • Den vetenskapliga relevansen för svenska förhållanden är tydligt framskriven
 • Eventuella tabeller och figurer samt referenser är enhetligt formaterade och numrerade
 • Konklusionen sammanfattar väl den vetenskapliga frågeställningen, en bedömning av evidensstyrkan och en välgrundad motivering till bedömningen
 • Den muntliga oppositionen är strukturerad och argumenten väl underbyggda
 • Det muntliga försvaret kännetecknas av sakligt och adekvat bemötande av opponentens frågor och kritik samt en vilja till reflektion kring styrkor och svagheter med det egna arbetet
Studenter skall få besked om resultatet av prov eller annan examinationsform inom 15 arbetsdagar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras löpande under kursen genom lärarnas observation under genomförandet av ingående läraktiviteter.

Handläggning av underkänd examination
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.