Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapligt projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Scientific Project within Biomedical Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 3BL229

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

Kursen omfattar ett individuellt fördjupningsarbete av en experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen omfattar planering, experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning, analys, författande av uppsats, skriftlig och muntlig presentation, samt kritisk granskning av ett examensarbete.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

  • självständigt, utifrån anvisningar kunna planera och genomföra laborativa moment/undersökningar,
  • kunna analysera och tolka resultat från laborativa moment/undersökningar,
  • kunna sammanställa och presentera resultat,
  • kunna skriva en sammanfattning av sitt examensarbete,
  • kunna författa ett examensarbete vars disposition följer ett vetenskapligt manuskript,
  • kunna muntligen presentera vetenskapliga resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • kunna tillgodogöra sig handledning,
  • kunna försvara och opponera på ett examensarbete.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 poäng inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt arbete där den studerande får vetenskaplig handledning vid ett laboratorium/avdelning där projektet utförs. Inlämning av projektplan samt två utkast till lärare är obligatoriskt. Feedback på rapporten ges av lärare, dessutom ingår en gruppträff med lärare.

 

Examination

Examinationen av kursen sker individuellt och ger betyget godkänd eller underkänd. För godkänd kurs krävs genomförda, analyserade och tolkade experiment/undersökningar, godkänd muntlig och skriftlig presentation av det egna examensarbetet samt ha kritiskt granskat ett examensarbete. Den studerande som inte slutför det praktiska arbetet inom examensarbete erbjuds ett nytt utbildningstillfälle. Studenten har maximalt fem tillfällen för inlämning av och feedback på det skriftliga arbetet från examinator.

Studenten har rätt att vid totalt tre tillfällen presentera sitt arbete och opponera på annat för att nå betyget godkänt. Efter två underkända inlämningar av det skriftliga arbetet har studenten rätt att hos programrådet begära ny examinator. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

 

 

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.