"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Theory of science and Theories in social work

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2SA204

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Innehåll

Kursen behandlar och ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori och teorier för socialt arbete samt relationen däremellan. Kursen behandlar inledningsvis centrala och för socialt arbete relevanta vetenskapsteoretiska frågeställningar. Vidare diskuteras relationen mellan de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och teori för socialt arbete. En central del i kursen är att diskutera hur man kan teoretisera sociala fenomen samt använda teori i det sociala arbetets praktik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1. Visa fördjupad kunskap om vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp samt deras
relevans för utveckling och användning av kunskap för socialt arbete

2. Visa fördjupade kunskaper om teorier för socialt arbete på mikro-, meso-, och makronivå

3. Visa fördjupad förståelse för hur teorier för socialt arbete relaterar till vetenskapsteoretiska utgångspunkter

 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:

4. Visa fördjupad förmåga att tillämpa teorier för socialt arbete

5. Visa fördjupad förmåga att reflektera kring teoriers räckvidd, begränsningar och förutsättningar för tillämpning på olika sociala fenomen och i det sociala arbetets praktik

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

6. Visa förmåga att kritiskt granska och värdera vetenskapsteoretiska och teoretiska utgångspunkter i forskning i socialt arbete, samt förmåga att kommunicera sin värdering

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning där undervisningen är nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen alternativt synkrona föreläsningar via digitala system, webbaserade seminarier och övningar. Undervisningspass och examinationer kan komma att genomföras vid Umeå universitets campus i Umeå. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
*    aktivt seminariedeltagande
*    skriftliga inlämningsuppgifter
*    gruppuppgifter där studenten aktivt deltar i grupparbeten och i skriftliga redovisningar
*    individuell skriftlig uppgift samt ett opponeringsseminarium


Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Vid frånvaro från seminarium kan komplettering ges i form av skriftlig uppgift eller genom ett uppsamlingsseminarium.  

På den individuella skriftliga uppgiften ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). När det gäller övriga examinationer ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och för att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs VG på uppgiften samt G avseende deltagande i seminarier och obligatoriska utbildningsmoment.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som ej uppnått godkänt resultat på någon av examinationsuppgifterna, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till en ersättningsuppgift för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/student/
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
ISBN: 9789127134065 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Letter to the editor: Respecting multiple epistemologies in social work.
Brady S.R, Leisey M, Coles D.C, Perkins N.H, Lee J, Monico C, Young J.A
Journal of Social Work Education, 53(2), 361-364. : 2017 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10437797.2017.1283272
Obligatorisk

Letter to the Editor: Respect Multiple Research Methods, Not Nonsensical Epistemologies
Caputo R, Epstein W, Stoesz D, Thyer B.A
Journal of Social Work Education, 53(2), 365-367. : 2017 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10437797.2017.1283273
Obligatorisk

Att förklara samhället
Danermark Berth, Ekström Mats, Karlsson Jan Ch.
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 323 sidor :
ISBN: 9789144116983
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thirteen theories of human nature
Stevenson Leslie Forster, Haberman David L., Wright Peter Matthews, Witt Charlotte
Seventh Edition : New York : Oxford University Press : [2018] : 323 pages :
ISBN: 9780190604721
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modern teoribildning i socialt arbete
Payne Malcolm, Nilsson Björn
3., svenska utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 566 s. :
ISBN: 9789127140950
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
ISBN: 9789147126972
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Liu Yang
Paradigmatic Compatibility Matters: A Critical Review of Qualitative-Quantitative Debate in Mixed Methods Research. SAGE Open, 12(1), 21582440221079922
Institutionen för socialt arbete : 2022 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440221079922
Obligatorisk

Helenius Ralf
Förstå och bättre veta : om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna
Stockholm : Carlsson : 1990 : 430, [1] s. :
ISBN: 917798336X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 6: Syntes