Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vibrationsanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Vibration Analysis of Structures and Machines

Denna kursplan gäller: 2015-01-12 och tillsvidare

Kurskod: 5MT047

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-25

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande teori för egensvängningar för en- och tvåfrihetsgradssystem. Teorin tillämpas på enkla strukturer såsom balkar, roterande axlar och plåtytor. Modeller för dämpad och påtvingad svängning ingår också. Utöver detta behandlas ljud och buller genererat av mekaniska vibrationer. I kursen ingår praktiska mätningar med moderna instrument för vibrationskontroll, samt en fördjupningsuppgift i form av ett mindre projektarbete. Projektuppgiften kan vara knuten till något företag i närområdet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- analysera enkla strukturer med avseende på vibrationsegenskaper utifrån grundläggande teori,
- tillämpa teori för egensvängningar hos en- respektive tvåfrihetsgradssystem,
- utföra enkla vibrationsmätningar, tolka och utvärdera mätresultaten,
- söka och värdera erforderlig information för att lösa fördjupningsuppgiften/projektuppgiften,
- muntligt och skriftligt redovisa resultatet av fördjupningsuppgiften/projektuppgiften i dialog med beställaren.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Hållfasthetslära, 7.5 hp (5MT044) och Konstruktionsmaterial, 7.5 hp (5MT034) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut samt genom redovisning av obligatoriska laborationer, grupp- och projektarbeten, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter. På ett prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborations- och projektmomentet ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur