"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor, 15 hp

Engelskt namn: Perioperative nursing in oral and maxillofacial surgery

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologi, 2008-05-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-09-16

Innehåll

1. Respirations-, cirkulations-, samt mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi
2. Farmakologi, farmakodynamik, farmakokinetik, inom området för käkkirurgi
3. Sjukdomstillstånd och operationer som utförs på käkkirurgisk klinik
4. Operationsavdelningens miljö och specifika särdrag, instrument och assistans
5. Översiktlig anestesisjukvård och anestesiologi
6. Lagar och författningar
7. Medicinteknisk säkerhet
8. Perioperativ omvårdnad av patienter inom käkkirurgi
9. Postoperativ omvårdnad
10. Infektionssjukdomars epidemiologi
11. Hygienrutiner
12. Bibliotekskunskap.
13. Seminarieuppgift.
14.  Auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  •  kunna beskriva områdena respiration och cirkulationsanatomi
  • kunna beskriva i operationsteknik, operationsmetoder och perioperativ omvårdnad för patienter i olika åldrar som genomgår planerade eller akuta operationer inom käkkirurgi
  • kunna redogöra för hygienrutiner i samband med käkkirurgisk behandling samt deras betydelse för hälsa och välbefinnande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • visa ett etiskt förhållningssätt som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet.
     

Behörighetskrav

Univ: Tandsköterskeexamen. Dispens ges från kravet i engelska och svenska för
grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Den teoretiska delen av kursen består av föreläsningar och seminarier. Kursen bedrivs på distans med fördröjd studietakt. Litteraturuppgifter och seminarieuppgifter delas ut i kursens inledning. Tiden emellan sammankomsterna ägnas åt egna litteraturstudier och hemarbetsuppgift. I kursen ingår auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning. Den studerande ska själv ordna auskultationsplats. Platsen ska godkännas av kursgivare.

Examination

För godkänd kurs krävs; (a) Deltagande vid samtliga kliniska undervisningsmoment under kursen: (b) Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av litteratur- och seminarieuppgift inom de områden som specificeras i kursinnehåll alternativt skriftligt kunskapsprov. (c) Godkänd, två veckor lång, auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Artiklar och kompendium som delas ut under kursens gång.
Tandläkarutbildningen :
Läsanvisning: Referenslitteratur Sonesson B, Sonesson G: Människans anatomi och fysiologi. Almqvist & Wiksell ISBN: 9789147002542 Dåvøy, Grethe A. Mycklestul, Eide, Petrin Hege & Hansen, Ingebor (red.)2012. Operationsjukvård: Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. 1. Uppl. 2012 Lund: Studentlitteratur) ISBN 978-91-44-06621-9 Arlebrink J (2013): Grundläggande vårdetik. Teori och praktik. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789144083506