"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vinkunskap och matlagning, 15 hp

Engelskt namn: Knowledge of Wine and Gastronomy

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2MR046

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler

 1. Att kombinera mat och dryck i måltidskontext, (Food and Beverage Pairing within the Context of the Meal) 12hp
 2. Fältstudier, (Field Studies) 3hp 

Modul 1. Att kombinera mat och dryck i måltidskontext, 12hp
Modulen ger fördjupade kunskaper om olika råvarors egenskaper och olika matlagningstekniker. Modulen behandlar även olika drycker och mat och deras egenskaper samt hur de i teorin påverkar och i praktiken samspelar vid olika kombinationer. Modulen behandlar också rummets och mötets betydelse i måltidssammanhang.
 
Modul 2. Fältstudier, 3hp
I modulen får studenten fördjupa förvärvade kunskaper om måltidskultur genom ett mindre fältarbete. I modulen ges möjlighet att metodiskt samla in, bearbeta, analysera och rapportera fältdata utifrån etiska och samhälleliga perspektiv relaterade till mat och dryck.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Att kombinera mat och dryck i måltidskontext, 12hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper om råvaror och matlagningstekniker 
 • visa grundläggande kunskaper i att kombinera mat och dryck
 • visa grundläggande kunskaper om rummets och mötets betydelse för måltidssammanhang
 • visa grundläggande kunskaper i planering av service i en måltidskontext

Färdighet och förmåga

 •  visa fördjupade färdigheter i att muntligt och skriftligt beskriva typiska egenskaper hos olika typer av råvaror och matlagningstekniker
 •  visa grundläggande färdighet och förmåga i att kombinera mat och dryck teoretisk och praktiskt
 •  vsa på utvecklad färdighet och förmåga vid genomförande av service i en måltidskontext 

Modul 2. Fältstudier, 3hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • visa utvecklad färdighet och förmåga att samla in, bearbeta, analysera och rapportera fältdata  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera, analysera och reflektera kring etiska och samhälleliga aspekter relaterat till mat och dryck

Behörighetskrav

Måltidskultur och samhälle, 15 hp och Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, mat- och dryckesprovningar, gruppdiskussioner och praktiska laborationer i kök och matsal. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid. Under kursens gång genomförs en fältstudie. Uppgifter och presentationer är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Att kombinera dryck och mat i måltidskontext, 12hp
Modulen examineras genom individuell skriftligt PM, presentationer och gestaltning i grupp samt individuell skriftlig inlämningsuppgift. På inlämningsuppgift, presentationer och gestaltning i grupp sätts betyg G eller U.

Modul 2. Fältstudier, 3hp
Modulen examineras genom individuell loggbok och fältstudierapport.
 
Hel kurs

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på minst 12hp

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

ATT KOMBINERA MAT OCH DRYCK I MÅLTIDSKONTEXT 12 HP

Obligatorisk litteratur

Kombinera mat och vin
Dolk Jens, Forslin Liselotte
Kakao Förlag : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-85861-63-7 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Praktisk gastronomi : servera på restaurang
Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
ISBN: 978-91-47-08263-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants
Gustafsson Inga-Britt, Öström Åsa, Johansson Jesper, Mossberg Lena
Journal of Foodservice : 2006 :
Artikel i fulltext
Obligatorisk

Wine with food
Enheten för restauranghögskolan :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium som delas ut vid kursstart

Referenslitteratur

Flavor network and the principles of food pairing
Ahn Yy, Ahnert Se, Bagrow JP, Barbasi AL
Scientific Reports : 2011 :

Harrington Robert J.
Food & wine pairing : a sensory experience
Hoboken, NJ : John Wiley : c2008 : xiii, 322 p. :
ISBN: 0471794074 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

FÄLTSTUDIER 3 HP

Obligatorisk litteratur

Spradley James P.
Participant observation
New York : Holt, Rinehart and Winston : 1980 : xi, 195 s. :
ISBN: 0-03-044501-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar Tillhandahålls av restauranghögskolan

Referenslitteratur

Etnografiska observationer
Arvastson Gösta, Ehn Billy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
ISBN: 978-91-44-05748-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Kulturanalyser
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. udgave. : Århus : Klim : 2006. : 190 s. :
ISBN: 87-7955-101-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Se Umeå UB:s söktjänst

The routledge handbook of sustainable food and gastronomy
Sloan Philip, Legrand Willy, Hindley Clare
Scopus (Elsevier B.V) : 2015 :
Läsanvisning: s.286-296, tillhanda hålls av Restauranghögskolan

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma