Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vuxnas och äldres hälsa och livsvillkor, 15 hp

Engelskt namn: Health and Living Conditions in Adults and Elderly

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM416

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar distriktssköterskans arbete inom 1) primärvård på hälsocentral samt kommunal hemsjukvård, 2) geriatrisk och palliativ omvårdnad samt 3) med patienter med psykisk ohälsa.  Att identifiera, åtgärda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, förstå organisationsmodeller, samt planera, genomföra och leda omvårdnadsarbete ingår samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på hälsocentral och inom kommunal hemsjukvård ingår. Vidare behandlas geriatrisk omvårdnad inklusive palliativ vård som syftar till att införskaffa kunskap och god förtrogenhet med det normala åldrandet, geriatriska sjukdomar, samt behandling och vård av den äldre, sjuka patienten samt patienter i behov av palliativ vård. Kursen behandlar även psykisk ohälsa med syfte att bli förtrogen med omfattningen av och olika former av psykisk ohälsa bland vuxna och äldre, dess omvårdnad och behandling samt distriktssköterskans roll i dessa uppgifter. Genomgående i kursen sätts patienter och närstående i centrum samt samhälleliga aspekter, genus, ålder, klass och etnicitet problematiseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva vanligt förekommande ohälsoproblem och sjukdomar bland personer som vårdas i primärvården
 • visa kunskap om organisationsmodeller, föreskrifter och lagstiftning och dess effekter för vårdtagare inom olika vårdformer
 • visa kunskap om innebörden i normalt åldrande samt hur god hälsoutveckling kan stödjas bland äldre
Färdighet och förmåga
 • identifiera, planera samt åtgärda samt utvärdera effekter av vidtagna omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande och specifika sjukdomstillstånd i olika åldrar och olika skeden i livet
 • planera och leda omvårdnadsarbete utifrån uppdaterad evidensbaserad kunskap och bästa praxis med god etik och med beaktande av samhälleliga aspekter samt genus-, ålders-, etnicitets- och klassperspektiv
 • identifiera psykisk ohälsa samt föreslå åtgärder för att stödja en positiv psykisk hälsoutveckling i olika åldrar och livsperioder
 • bedöma vårdbehov och genomföra samt utvärdera vårdinsatser i hemmiljö under livets olika skeden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • bemöta och samtala med patienter och deras närstående på ett empatiskt och etiskt försvarbart sätt
 • reflektera över sitt eget lärande och behov av ytterligare kunskap inom området

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt VFU. I kursen ingår obligatoriska moment. Fokus ligger på studenternas eget lärande med hjälp av casemetodik och problembaserat lärande.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell nätburen tentamen, seminarium, skriftlig rapport samt två VFU-placeringar.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM416 överlappar helt med innehållet i 3OM325
-Kursen 3OM416 ersätter kursen 3OM325

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geriatrik
  Dehlin Ove, Rundgren Åke
  3., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 496 s. :
  ISBN: 9789144092058
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diabetes och metabola syndromet
  Nyström Fredrik H., Berne Christian, Nilsson Peter M.
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 204 sidor :
  ISBN: 9789144133621
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialtjänstlagarna
  Fahlberg Gunnar, Larsson Monica
  14., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 280 s. :
  ISBN: 9789147112500
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020 [Elektronisk resurs]
  2020 :
  http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2020
  Obligatorisk

  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2021
  Femtioandra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : xx, 995 sidor :
  ISBN: 9789147141050
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mänskliga möten över gränser : vård och social omsorg i det mångkulturella samhället
  Johnsson Per, Allwood Carl Martin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08467-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bökberg Christina
  Omvårdnad i primärvården
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144076881
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik
  Andershed Birgitta, Ternestedt Britt-Marie
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 555 sidor :
  ISBN: 9789144131078
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Föreskrifter och allmänna råd relevanta för kursen finns tillgängliga: http://riksdagen.se, http://www.sos.se/sosfs/search/search.asp För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geriatrik
  Dehlin Ove, Rundgren Åke
  3., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 496 s. :
  ISBN: 9789144092058
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diabetes och metabola syndromet
  Nyström Fredrik H., Berne Christian, Nilsson Peter M.
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 204 sidor :
  ISBN: 9789144133621
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialtjänstlagarna
  Fahlberg Gunnar, Larsson Monica
  14., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 280 s. :
  ISBN: 9789147112500
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsans utveckling - årsrapport 2019
  Folkhälsomyndigheten :
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2019/
  Obligatorisk

  Heise Löwgren Camilla
  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. 2019.
  Femtionde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : xx, 956 sidor :
  ISBN: 9789147131310
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mänskliga möten över gränser : vård och social omsorg i det mångkulturella samhället
  Johnsson Per, Allwood Carl Martin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08467-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bökberg Christina
  Omvårdnad i primärvården
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144076881
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik
  Andershed Birgitta, Ternestedt Britt-Marie, Håkanson Cecilia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 511 s. :
  ISBN: 9789144070964
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Föreskrifter och allmänna råd relevanta för kursen finns tillgängliga: http://riksdagen.se, http://www.sos.se/sosfs/search/search.asp För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.