Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Webbsystem och ramverk, 7,5 hp

Engelskt namn: Web Systems and Frameworks

Denna kursplan gäller: 2019-07-08 och tillsvidare

Kurskod: 2IN125

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-04

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-04

Innehåll

Modern webbutveckling förutsätter kunskap och praktiska färdigheter i såväl traditionella tekniker (som HTML, CSS och JavaScript) som i form av ramverk som tillhandahåller särskild stödjande funktionalitet. Kursen behandlar (tredjepartsutvecklade eller open source) ramverk med inbyggt stöd för bland annat separation av användargränssnitt och underliggande logik, geografisk positionering och autentisering, samt mikroramverk med unik funktionalitet. Kursen innehåller även en fördjupning i traditionella tekniker för webbutveckling.

Förväntade studieresultat

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Tillämpa avancerade tekniker inom märk- och skriptspråk för webbutveckling.
2. Kombinera traditionella tekniker för webbutveckling med moderna ramverk i design av såväl webbsidor som webbapplikationer.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Utvärdera befintliga ramverks lämplighet vid implementation av webbprojekt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras moment 1 Webbaserade klienter, 7.5 hp i  kursen Webbaserade system, 30 hp, eller, 30 hp, eller båda kurserna CSS-baserad webbdesign, 7.5 hp och Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7.5 hp, eller motsvarande, eller Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7,5 hp i kombination med antingen Webbutveckling 12,5 hp eller CSS baserad Webbdesign.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.