Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Webbteknik för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Web Technology for Engineers

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5TF019

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-04-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-12

Innehåll

I kursen ingår att göra tillgängliga, tilltalande och väl fungerande webbplatser. Kursen behandlar standarder så att innehåll, utseende och tekniskt beteende är separerade från varandra vilket medför att webbplatserna fungerar i olika webbläsare, på olika enheter och för personer med olika typer av handikapp. Platserna byggs upp med hjälp av teknikerna HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript och jQuery och responsiv webbdesign. Kursen behandlar även informationssökning, validering, användbarhet samt layout. I kursen används något webbverktyg samt ett publiceringssystem, t.ex. Dreamweaver och Wordpress.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
- skapa webbsidor där innehåll, utseende och beteende är separerade,
- utforma layout på en webbplats utifrån gängse standarder, designteorier, vedertagna grafiska regler och informationsstrukturer,
- redogöra för nya trender och tekniker för tillgänglighet,
- utveckla webbplatser med programmeringsorienterade verktyg (JavaScript) och med publiceringssystem,
- beskriva kriterier för den tekniska kvaliteten hos en webbplats och kunna analysera en given webbplats enligt dessa kriterier.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp i Grundläggande programmering i ett objektorienterat språk eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs helt nätbaserat. Undervisningsmaterial i form av föreläsningar, exempelkod och arbetsuppgifter finns att tillgå via kursens lärplattform. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Handledning sker via kursens lärplattform samt via e-post, telefon. Redovisning av laborationer och projekt sker via kursens lärplattform samt via verktyg som Skype och Jing. Redovisning och handledning kan ske på campus för studenter som så önskar.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm Godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

Morris Terry
Basics of web design : HTML5 & CSS3
Boston : Addison-Wesley : cop. 2012 : xi, 352 s. :
Companion website
ISBN: 9780137003389
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album