"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Workshop i formlära, 7,5 hp

Engelskt namn: Form Workshop

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 5ID226

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier inom området formteori, ljud och produktinteraktion. 

  1. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion, 3 hp. 
    Momentet omfattar flera kortare praktiska designprojekt, där studenter i grupparbete utforskar sammanhangen mellan ljud, bildspråk och interaktion och deras relation till utvalda produkters identiteter och varumärken. Studenterna introduceras till relevant mjukvara för ljudbehandling under detta moment. 
  2. Produktanalyser och projektarbete, 4.5 hp. 
    Momentet omfattar design- och formteori, där studenter i grupparbete skall analysera och designa en produkt med form- och ljudkvaliteter. Under detta moment introduceras studenterna till ljuddesignteori och relevant programvara för ljudbehandling. Resultatet presenteras med fysiska modeller och tillhörande ljuddemonstrationer. 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:: 
 
Kunskap och förståelse 

  • Redogöra för expressiva element i interaktionen med produkter eller system. 

Färdighet och förmåga 

  • Använda interaktiva prototyper för att utforska och uttrycka teoretiska kunskaper kring olika interaktionsmodaliteter 
  • Redovisa och förstå hur kombinationen av olika sinnesmodaliteter kan framhäva en produkts identitet och varumärke. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Göra utvärderingar inom design baserat på relevanta konstnärliga grunder. 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående masterkurser under första året av programmet för Interaktionsdesign vid Designhögskolan i Umeå med godkänt resultat, eller på annat sätt kunna redovisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt individuella studier. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Examinationen av kursen baseras på den lista av produkter som anges i den projektinstruktion som presenteras vid kursens början. Denna innefattar vanligen digitala och tredimensionella presentationer av projektlösningar samt en muntlig presentation och en skriftlig rapport som utgår från studentens designinstruktion och som innehåller relevanta forskningsresultat, använd arbetsmetod, skisser, slutresultat samt en avslutning. 
För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.