Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Kunskap och minne, 7,5 hp

Engelskt namn: Knowledge and Memory

Denna kursplan gäller: 2013-01-07 till 2019-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KG005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-26

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-11-27

Innehåll

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till kognitionsvetenskapligt studium av information, kunskap och minne. Innehåll i korthet:
- psykologiska och filosofiska teorier om kunskap och medvetandets innehåll
- grundläggande begrepp i informationsteori
- minne och minnesmekanismer
- hjärnstrukturer av särskild betydelse för minnet
- metoder för neurofysiologiska registreringar
- språkförmåga och språklig kunskap

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten
- känna till och översiktligt kunna redogöra för teorier om vad för slags information människan representerar och hur vår kunskap är strukturerad och organiserad
- kunna redogöra för grundläggande begrepp inom informationsteori
- veta vad som menas med datatyper, kontrollstrukturer och procedurer
- översiktligt kunna redogöra för struktur och organisation hos den kunskap som vi använder när vi talar och förstår språk
- känna till och kunna redogöra för de olika minnessystemen
- kunna redogöra för minnesmekanismer i enskilda celler och grupper av celler
- kunna redogöra för centralnervösa strukturer av särskild betydelse för minnesmekanismer
- kunna använda datatyper, kontrollstrukturer och procedurer för att artikulera en enkel, given algoritm
- kunna tillämpa teoretiska kognitionsvetenskapliga begrepp på konkreta problem.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, laborationer, demonstrationer och seminarieövningar. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång och/eller genom skriftligt kunskapsprov vid kursens slut.
På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. Student som godkänts i prov har inte rätt att undergå förnyad prövning för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

TIillgodoräknande
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 36

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Neuroscience.
  Purves Dale, Augustine George J., Fitzpatrick David
  5th ed. : Sunderland : Sinauer : 2012. : XVII, 759 p. :
  ISBN: 978-0-87893-695-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Cognitive Psychology
  Lyddy Fiona, Pollick Frank
  McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 9780077122669 : 2014 :
  Obligatorisk

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande och beräkning – en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
  Studentlitteratur, Andra upplagan, ISBN 978-91-44-11022-6 : 2015 :
  Obligatorisk

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Jackendoff Ray S
  Patterns in the mind : language and human nature
  Repr. ed. : New York, NY : BasicBooks : c1994 : 246 s. :
  ISBN: 0-465-05462-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Neuroscience.
  Purves Dale, Augustine George J., Fitzpatrick David
  5th ed. : Sunderland : Sinauer : 2012. : XVII, 759 p. :
  ISBN: 978-0-87893-695-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Cognitive Psychology
  Lyddy Fiona, Pollick Frank
  McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 9780077122669 : 2014 :
  Obligatorisk

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer

 • Giltig från: 2014 vecka 35

  Jackendoff Ray S
  Patterns in the mind : language and human nature
  Repr. ed. : New York, NY : BasicBooks : c1994 : 246 s. :
  ISBN: 0-465-05462-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Neuroscience.
  Purves Dale, Augustine George J., Fitzpatrick David
  5th ed. : Sunderland : Sinauer : 2012. : XVII, 759 p. :
  ISBN: 978-0-87893-695-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Robert Sternberg
  Cognitive psychology
  6. rev. ed : Belmont : Wadsworth : 2011 : p. :
  ISBN: 1-111-34539-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer

 • Giltig från: 2014 vecka 34

  Jackendoff Ray S
  Patterns in the mind : language and human nature
  Repr. ed. : New York, NY : BasicBooks : c1994 : 246 s. :
  ISBN: 0-465-05462-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Purves Dale
  Neuroscience
  3. ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer Associates ; a Basingstoke : b Palgrave : 2004 : xix, 773, [37] s. :
  ISBN: 0-87893-725-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: 2004 eller senare. (Delar)

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Robert Sternberg
  Cognitive psychology
  6. rev. ed : Belmont : Wadsworth : 2011 : p. :
  ISBN: 1-111-34539-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer

 • Giltig från: 2013 vecka 2

  Jackendoff Ray S
  Patterns in the mind : language and human nature
  Repr. ed. : New York, NY : BasicBooks : c1994 : 246 s. :
  ISBN: 0-465-05462-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande som beräkning : en inledning till data- och kognitionsvetenskap
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 155 s. :
  ISBN: 91-44-01278-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Purves Dale
  Neuroscience
  3. ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer Associates ; a Basingstoke : b Palgrave : 2004 : xix, 773, [37] s. :
  ISBN: 0-87893-725-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: 2004 eller senare. (Delar)

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Robert Sternberg
  Cognitive psychology
  6. rev. ed : Belmont : Wadsworth : 2011 : p. :
  ISBN: 1-111-34539-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer