Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Thinking

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1VE007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Vetenskapsteori: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-01-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-01-19

Innehåll

Kursen behandlar
-vad sanning respektive kunskap är och vad det innebär att ha goda skäl för det man tror
-vad som menas med vetenskaplighet och vetenskaplig metod
-hur man analyserar en argumentation och värderar dess beviskraft
-hur man upptäcker fällor och fel i en argumentation
-teorier om förhållandet mellan kropp och medvetande
Studenterna ska också reflektera över och dokumentera vad de lärt sig under termin ett

På kursen genomförs två skriftliga prov: Argumentationsanalys 3 hp och Vetenskapsteori och medvetandefilosofi 4,5 hp. Se vidare under punkt 6.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs kommer du att
- ha en grundläggande förståelse av begreppen sanning, kunskap och goda skäl
- veta vad som menas med vetenskaplighet och vetenskaplig metod i olika vetenskaper
- känna till Karl Poppers och Thomas Kuhns uppfattningar om vetenskapens natur och förändring
- kunna urskilja tes och argument i en argumentation och representera dess struktur med en pro et contralista
- kunna ta ställning till beviskraften hos en argumentation genom att utvärdera dess argument med avseende på hållbarhet och relevans
- kunna känna igen några vanliga argumentationsknep som cirkelargument, personangrepp och övertalningsdefinition
- känna till några teorier om förhållandet mellan kropp och medvetande, som substansdualism, behaviorism, identitetsteori och funktionalism
- redogöra för syften med kunskapstaxonomier och lärandemål
- reflektera över det egna lärandet.
 

Behörighetskrav

Univ: en termins högskolestudier

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Examinationen består av två skriftliga prov om 3 respektive 4,5 hp. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända.
Studerande som godkänts i prov har inte rätt att genomgå prövning för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till humanistiska fakultetsnämnden, Umeå universitet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande riktas till Överklagandenämnden för högskolan och skall inkomma till Registrator, Umeå universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i kurspaketet Vetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt som utgör termin 2 av kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs. Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.