"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi D1 Särskilt nordeuropeisk, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Archaeology D1 North European

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1AR026

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-12-11

Innehåll

Kursen omfattar ett moment i form av ett självständigt arbete om 15 hp samt ett moment i form av en vetenskaplig uppsats om 15 hp. Kursen ger en fördjupning i kulturmiljöfrågor, utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt och övning i rapportskrivning. Kursen avslutas med ett eget arbete i form av en uppsats.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten. För samtliga moment gäller att studenten förväntas att aktivt delta i diskussioner under seminarier och gruppövningar. Moment 1. Arkeologi i forskning och samhälle (15 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Självständigt analysera och jämföra arkeologiska texter med avseende på teoretiska perspektiv, metoder och tolkningar Redogöra för arkeologins roll i samhället Redogöra för och diskutera aspekter på tvärrvetenskap och arkeolog Moment 2. Vetenskaplig uppsats (15 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Välja, analysera, bearbeta en frågeställning med vetenskaplig metodik samt att redovisa den i form av en uppsats Självständigt sammanställa och tolka ett arkeologiskt eller miljöarkeologiskt material utifrån skriftliga källor/databaser

Behörighetskrav

Univ: 90 hp Arkeologi En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av en introduktionsseminarium och självständiga litteraturstudier i samråd och med stöd av handledare. På moment 2 (uppsatsskrivning) ges regelbunden, individuell eller grupp handledning under arbetets gång.

Examination

Examination på moment 1 sker genom hemtentamen och författande av ett vetenskapligt paper eller rapport. Examination av moment 2 sker genom författande av en vetenskaplig uppsats, som försvaras vid ett seminarium vid institutionen. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). Aktivt deltagande i seminarier, laborationer och fältövningar kan beaktas vid betygsättning. Med aktivt deltagande avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. God aktivitet på seminarierna kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd. För att få Väl Godkänt på hela kursen krävs VG på både moment 1 och 2. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. Tillgodoräknande Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets regelsamling).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.