"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeobotanik-växtanvändning i äldre tid, 15 hp

Engelskt namn: Archaeobotany - the use of plats in ancient times

Denna kursplan gäller: 2012-01-09 till 2012-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1AR037

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-01-20

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2012-01-27

Innehåll

Kursen behandlar människans förhållande till växter i äldre tid och äldre folklig kunskap om utnyttjandet av växtriket, belyst genom skriftligt källmaterial och botaniska fynd. Den praktiska användningen av växter - till mat, dryck, medicin, kryddor etc - kommer att belysas liksom även växtsymbolik och växters rituella betydelse. Kursen ger grundläggande kunskaper inom arkeobotanik, dvs studiet av växtlämningar från arkeologisk kontext. Studenten ges möjlighet att få praktisk kännedom om konkreta material i form av växtlämningar från arkeologiska undersökningar.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat anges nedan efter vart och ett av momenten Moment 1. Arkeobotanik (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: - redogöra för hur växtmaterial kan bevaras under lång tid och beskriva de vanligaste arkeobotaniska materialtyperna - beskriva hur arkeobotaniskt material kan tas fram ur arkeologiska lämningar, dvs arkeobotanisk metod med provtagning, provbehandling, analys och växtbestämning. -diskutera källkritiska aspekter och tolkningar av olika arkeobotaniska fynd Moment 2. Växtanvändning i äldre tid (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: -översiktligt redogöra för etnobotanikens källmaterial -beskriva och ge exempel på folklig växtanvändning under olika tidsperioder -diskutera den roll som folklig kunskap om växtanvändning hade i äldre tid, dess roll idag och hur dess framtida roll kan tänkas utvecklas

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av webbaserade föreläsningar, diskussioner, seminarier och övningar på internet, inom lärplattformen Sakai (eller Pingpong). Handledning sker i form av mejl-kontakter eller motsvarande. I kursen ingår en sammankomst på Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet, med praktiska övningar och laborationer med växtmaterial från arkeologiska utgrävningar, referenssamlingar och mikroskopering. Undervisningen ges i 50% studietakt.

Examination

Examination sker genom flervalsprov och skriftliga prov. På moment 1 ingår två flervalsprov på 3,75 hp vardera och på moment 2 ingår tre skriftliga prov på 2,5 hp vardera. Varje prov betygssätts med Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). För godkänt på kursen krävs att samtliga prov får minst betyget G. För VG krävs VG på minst 75% av flervalsproven och skriftliga proven. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. Tillgodoräknande Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets regelsamling).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.