Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fältkurs med miljöarkeologi, 15 hp

Engelskt namn: Field Archaeology

Denna kursplan gäller: 2021-02-22 och tillsvidare

Kurskod: 1AR040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-03-04

Innehåll

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande färdigheter i uppläggning och genomförande av arkeologiska och miljöarkeologiska fältundersökningar, efterföljande analysarbeten, tolkning och avrapportering av resultat. Studenterna får praktiska färdigheter i uppläggning av undersökningsplaner, inventering, fältprospektering, miljöarkeologisk provtagning, arkeologisk undersökningsteknik, kartering och inmätning, rumslig databehandling och muntlig/skriftlig presentation av arbetet.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:

Moment 1. Fältkurs (Seminariegrävning,) (7,5 hp) 

Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om arkeologiska undersöknings- och dokumentationstekniker

Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att identifiera fornlämningar
ha visat god förmåga att tillämpa arkeologiska undersöknings- och dokumentationstekniker, såsom enklare kartering med olika typer av inmätningsteknik samt miljöarkeologisk markprovtagning 
ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
ha visat god förmåga att diskutera förhållandet mellan fornlämning och landskap, samt relevansen av olika fältarkeologiska undersökningsmetoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 


Moment 2. Miljöarkeologi (laboratoriearbete) (7,5 hp) 

Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om miljöarkeologiska analysmetoder och tolkningsmöjligheter

Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att systematiskt hantera och beskriva ett jordmaterial 
ha visat god förmåga att utföra enkla laboratorieanalyser så som markanalys och makrofossilanalys 
ha visat god kunskap om att sammanställa, redovisa och tolka miljöarkeologisk data 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att urskilja och formulera miljöarkeologiska problem, samt diskutera tillämpning av vanligt förekommande miljöarkeologiska analysmetoder

Behörighetskrav

Univ: 45 hp kurser i arkeologi eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges under dagtid i 100 % studietakt. Moment 1 ges uteslutande i fält och moment 2 i form av analys av fältmaterial i miljöarkeologiska laboratoriet

Examination

Examination sker i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro på moment 1 och 2. Merparten av arbetet sker i grupp men bedömning av arbetsprestation sker individuellt. Utöver detta består examinationen av en individuell skriftlig hemtentamen på moment 2. Bedömningskriterier och dokumentationsmetoder för individuella arbetsinsatser presenteras av examinator vid kursstarten. Kvaliteten och graden av aktivt deltagande i fältarbetet, labb- och efterarbetet beaktas vid betygssättning. God aktivitet kan innebära att ett betyg kan lyftas från G till VG.

På båda momenten ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges något av betygen G eller VG. För att få Väl godkänt på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst ett av momenten. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. De praktiska delarna av fältarbetet och labbarbetet under den aktuella kursen utgör speciella examinationsformer där obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gängse regler för omprov eller ersättas med andra likvärdiga uppgifter som kan anpassas för att stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. I händelse av underkänt betyg för fältarbete eller labbarbete erbjuds omprov inom nästkommande termin, när motsvarande kurs ges på nytt. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att besluta att underkänna en student under pågående fältkurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under fältkursen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Fältkursen avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett kurstillfälle är förbrukat. I samband med ett beslut om underkännande under pågående fältkurs ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja fältkurs på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 8

Moment 1. Fältkurs

Bohm Carola
Arkeologisk konservering : från fält till laboratorium
1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2005 : 24 s. :
ISBN: 91-7209-393-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blomqvist Malin
Informationssystemet för fornminnen - lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 3.4.
Riksantikvarieämbetet. Kunskapsavdelningen, 54 sidor : 2007 :
Obligatorisk

Miljöarkeologisk provtagning vid arkeologiska utgrävningar. Öresundsbroprojektet
Engelmark Roger, et al
Miljöarkeologiska laboratoriet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet, 10 sidor : 2007 :
Obligatorisk

Olsson Anna-Lena (red)
Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.1
Riksantikvarieämbetet. 42 sidor : 2008 :
Obligatorisk

Petré Bo
Arkeologisk undersökningsteknik; exempel på metoder och dokumentation vid arkeologiska undersökningar.
Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, 75 s : 1990 :
Obligatorisk

Uppdragsarkeologi; rapportering och dokumentationsmaterial. tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10 - 13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Stockholmm. 16 sidor : 2010 :
Obligatorisk

Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial. Från fält till museum.
Rapport från Riksantikvarieämbetet. Visby. 18 sidor : 2011 :
Obligatorisk

Tema rapportering - Vad blir kvar efter grävningen?
Dokumentation från Riksantikvarieämbetets konferens i Stockholm 14-15 mars 2011. 16 sidor : 2011 :
Obligatorisk

Moment 2. Miljöarkeologi

Environmental archaeology : principles and methods
Evans John G., O'Connor T. P.
2nd, revised ed. : Stroud : Sutton : 2005 : 256 p. :
ISBN: 0-7509-4153-7 (pbk.) : £14.99
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jones David M.
Environmental archaeology : a guide to the theory and practice of methods, from sampling and recovery to post-excavation
2. ed. : Swindon : English Heritage : 2011 : 47 s. :
Obligatorisk

Ytterligare tillkommer miljöarkeologiska metodtexter med anknytning till seminariegrävningsobjektet, ca 50 s.

Referenslitteratur

Archaeological Site Manual. Third edition, 128 sidor
Museum of London, Archaeology Service : 1994 :

Olsson Anna-Lena (red)
Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.0
Riksantikvarieaämbetet. 140 sidor : 2008 :