"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi - avancerad litteraturkurs, 15 hp

Engelskt namn: Archaeology - advanced reading course

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 1AR043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-15

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2012-10-30

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i arkeologi, och är avsedd att läsas under den andra terminens studier på avancerad nivå. Kursens moment kan ha olika inriktning olika terminer, och för information om momentens specifika innehåll aktuell termin hänvisas till institutionens hemsida.
Moment 1. Litteraturseminarium (7,5 hp)
Momentet behandlar i seminarieform något eller några centrala arbeten i arkeologi.
Moment 2. Litteraturkurs II (7,5 hp)
Fördjupade studier i något eller några centrala arbeten i arkeologi.

Moment 1 utgörs av en seminarieserie där den studerande tillsammans med lärare och övriga studerande kritiskt diskuterar något eller några centrala arbeten i arkeologi.
Moment 2 kan läsas i form av litteraturkurs eller annan avancerad kurs i arkeologi som ges vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom arkeologin
- Ha visat goda kunskaper om arkeologisk metod
- Ha visat fördjupade kunskaper inom minst ett delområde inom arkeologin

Färdighet och förmåga:
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma arkeologiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva arkeologiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om arkeologiämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

Behörighetskrav

Univ.: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, eller motsvarande. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 består av seminarier. I vissa fall kan även föreläsningar ingå. Undervisningen på moment 2 kan utgöras av föreläsningar, seminarier och/eller självstudier under handledning.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på båda momenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 4

Moment 1

Scarre Christopher
The human past : world prehistory & the development of human societies
2. ed. : London : Thames & Hudson : 2009 : 784 s. :
ISBN: 978-0-500-28781-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Individuellt val av litteratur i samråd med kursansvarig.