Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi B, internetkurs, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology B, internet course

Denna kursplan gäller: 2012-08-20 till 2012-12-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1AR045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-09-07

Innehåll

Denna kurs omfattar fyra moment om vardera 7,5 högskolepoäng, de två första läses under höstterminen och moment 3 och 4 under vårterminen. I kursen ges fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i norra Norden, samt en introduktion till europeisk förhistoria: källmaterial, samhällsutveckling och idévärld.
Kursen ger även fördjupad kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning, tolkningsproblem och synsätt liksom fördjupad insikt i ämnets samhällsrelevans.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten.

MOMENT 1. Nordlig arkeologi (7,5 hp).
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:
Redogöra för materiell kultur och fornlämningar i norra Norden under förhistorien samt tidig medeltid.
Redogöra för och diskutera samhällsutveckling och förändringsprocesser i norra Norden under förhistorien och tidig medeltid.
Diskutera och behandla arkeologiska frågeställningar med nordlig inriktning.
Aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra presentationer av problemområden inom nordlig arkeologi.

MOMENT 2. Förhistoria i Europa (7,5 hp).
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:
Översiktligt identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från olika tidsepoker i Europa.
Redogöra för huvuddragen i samhällsutveckling, förändringar och föreställningsvärld i Europa under förhistorien.
Översiktligt beskriva regionala variationer rörande förhistoriska föremål, bebyggelse, gravar, etc. i Europa.
Återge grunddragen i den arkeologiska diskussionen om migration, idéspridning, handel, kommunikation och interaktion i europeisk förhistoria.

MOMENT 3. Arkeologi i tiden (7,5 hp).
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:
Identifiera och redogöra för betydelsefulla forskningstraditioner och synsätt i europeisk arkeologi under 1900-talet.
Självständigt kunna diskutera ämnets teorier, metoder och dess samhällsrelevans.
 
MOMENT 4. Arkeologisk tolkning (7,5 hp).
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:
Redogöra för viktiga tolkningsströmningar i europeisk arkeologi.
Översiktligt identifiera och diskutera arkeologiska tolkningar utifrån textexempel och relatera dessa till teoretiska och metodiska förhållningssätt.
Tillämpa olika fältmetoder för inhämtning av arkeologiska och miljöarkeologiska data.
Översiktligt redogöra för miljöarkeologisk teoribildning och tolkningar.

Behörighetskrav

Arkeologi A eller Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs helt och hållet via Internet och kursen motsvarar 50% studietakt.

Examination

Examination sker genom olika typer av tentamina och sker via frågor i vår lärplattform på internet. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG).
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att minst tre av fyra moment getts betyget Väl Godkänd samt resten getts betyget Godkänd. Som slutbetyg för avklarad kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg.
Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Prövas alltid individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.