"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi - fördjupning i teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Archaeology - advanced study in theory and methodology

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1AR048

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-10-01

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i arkeologisk teori och metod och är avsedd att läsas under den första terminens studier på avancerad nivå.

Moment 1. Seminarium (7,5 hp)
Momentet behandlar i seminarieform något eller några centrala arbeten inom arkeologisk teori och metod.

Moment 2. Litteraturkurs (7,5 hp)
Momentet utgörs av fördjupade studier i något eller några viktiga arbeten inom arkeologisk teori eller metod.

Moment 1 utgörs av en seminarieserie där den studerande tillsammans med lärare och övriga studerande kritiskt diskuterar något eller några centrala teoretiska eller metodinriktade arkeologiska arbeten.
Moment 2 är en litteraturkurs där den studerande fördjupar sig något eller några för arkeologin viktiga arbeten inom det teoretiska eller metodologiska områdena.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier och metoder inom arkeologin
- Ha visat fördjupade kunskaper om minst ett arkeologiskt teoretiskt eller metodiskt fält

Färdighet och förmåga:
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera, bedöma och diskutera olika arkeologiska argument inom områdena teori och metod
- Ha visat god förmåga att skriva arkeologiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om arkeologisk metod- och teoribildning och dess möjligheter och begränsningar

Behörighetskrav

Univ.: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på Moment 1 består av seminarier. I vissa fall kan även föreläsningar ingå. Undervisningen på Moment 2 kan utgöras av föreläsningar, seminarier och/eller självstudier under handledning.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov (Salstentamen på Moment 1 och hemtentamen på Moment 2) och aktivt deltagande i seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på båda momenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Moment 1

Hodder Ian
Archaeological theory today
2. [rev. and updated] ed. : Cambridge : Polity : 2012 : 347 s. :
ISBN: 978-0-7456-5306-8 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wallace Sandra
Contradictions of archaeological theory : engaging critical realism and archaeological theory
Abingdon : Routledge : 2011 : viii, 184 p. :
ISBN: 978-0-415-59127-0 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Individuellt val av fördjupningslitteratur inom områdena arkeologisk teori och/eller metod, i samråd med kursansvarig.