Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology A1

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 1AR052

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-10-27

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet arkeologi samt miljöarkeologi med en nordeuropeisk inriktning. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges en grundläggande orientering om arkeologins karaktär, dess utveckling, samt dess koppling till vårt nutida samhällsbygge. Vidare ges en orientering om grundläggande perspektiv på forntida människors levnadssätt, samt om vår möjlighet att tillvarata och förstå spåren efter de forntida människorna. I kursen ges även en introduktion till Nordens forntid, vilket inkluderar en orientering om forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, samt en introduktion till olika tolkningar kring forntida mänskligt liv i Norden. Kursen ger även en orientering om miljöarkeologiska perspektiv samt grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete.

Moment 1. Introduktion till arkeologin (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till arkeologin, till dess mångsidiga karaktär och till dess strävan efter att förstå människan i ett långtidsperspektiv. Detta inbegriper studier i ämnets historiska utveckling och dess roller i nutiden, i såväl praktiska som teoretiska sammanhang. Här ingår en orientering om arkeologins kunskapsproduktion och förutsättningarna för hur man kan återfinna och tolka spår efter forntida människor. Grundläggande aspekter på fältarkeologi, materiell kultur och källkritik tas upp i detta sammanhang. Utöver detta behandlas även grundläggande perspektiv på människoblivandet och på mänsklighetens mångfacetterade historia. Examinationen består av individuell skriftlig hemtentamen, aktivt muntligt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.

Moment 2. Forntid i Norden I (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den äldre delen av forntiden i Norden, särskilt stenålder och bronsålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av individuell skriftlig salstentamen, aktivt muntligt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.
 
Moment 3. Forntid i Norden II (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den yngre delen av forntiden i Norden, särskilt järnålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av individuell skriftlig salstentamen, aktivt muntligt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar

Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete (7,5 hp)
Momentet ger en breddad kunskap om hur man med naturvetenskapliga angreppssätt kan studera olika forntida fenomen. Tonvikten ligger på miljöarkeologin, på dess perspektiv och arbetssätt. Relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö utgör ett viktigt studietema. Momentet ger grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete. En del av undervisningen består av praktiska övningar vid Miljöarkeologiska laboratoriet. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, rapportskrivning efter genomförda laborationer, aktivt seminariedeltagande samt eventuella fältexkursioner och studiebesök.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:

Moment 1. Introduktion till arkeologin (7,5 hp)

Kunskap och förståelse:
 • ha visat god kunskap om arkeologins centrala begrepp och egenskaper
 • ha visat god förståelse för arkeologins roller i nutiden, särskilt inom historiebruk, kulturarv och kulturmiljöarbete
 • ha visat god kunskap om huvuddragen i arkeologins historiska utveckling, särskilt inom Norden
 • ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på människoblivandet samt för diversitet och förändring bland forntida och traditionella mänskliga samhällen
 • ha visat god kunskap om hur arkeologin med olika metoder kan återfinna och tillvarata spår efter forntida människor
Moment 2 och 3. Forntid i Norden I och Forntid i Norden II (7,5 + 7,5 hp)

Kunskap och förståelse:
 • ha visat god kunskap om arkeologins primära källmaterial, om viktiga drag inom forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, särskilt inom i Norden
 • ha visat god kunskap om grundläggande arkeologiska forskningsfrågor, samt om tolkningar kring viktiga forntida händelseförlopp, särskilt inom Norden
 • ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö, särskilt inom Norden 
 Färdighet och förmåga:
 • ha visat god förmåga att beskriva och diskutera tillgodogjord kunskap i skrift och tal,
 • ha visat god kunskap om hur man kan finna vetenskapliga och relevanta informationskällor
 • ha visat god färdighet att söka och samla relevant arkeologisk information
Moment 4.
 
Kunskap och förståelse:
 • ha visat god förståelse för distinktionen mellan humanistisk-samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och för deras betydelse inom arkeologin
 • ha visat god kunskap om miljöarkeologins grunder, dess primära källmaterial och för laborativa arbetsmetoder
Färdighet och förmåga:
 • ha visat god förmåga att beskriva och diskutera tillgodogjord kunskap i skrift och tal, samt hantera formalia på ett korrekt sätt  
 • ha visat god färdighet att praktiskt tillämpa enkla miljöarkeologiska och laborativa analysmetoder
 • ha visat god färdighet att söka och samla relevant miljöarkeologisk information
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • ha tillägnat sig grunden till ett professionellt förhållningssätt till arkeologi- och miljöarkeologiämnet
 • ha tillägnat sig ett källkritiskt förhållningssätt, både i förhållande till ämnets primära källmaterial och i förhållande till övriga informationskällor

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Exkursioner och studiebesök kan tillkomma. Obligatoriskt deltagande gäller inom samtliga undervisningsformer med undantag för föreläsningarna.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga tentamensuppgifter (i form av hemtentamen eller salstentamen) samt aktivt deltagande i muntliga seminarier och gruppövningar, studiebesök och exkursioner kan tillkomma. Studerande som inte har möjlighet att delta i samtliga obligatoriska kursinslag har möjlighet att erhålla betyget godkänd på dessa delar av examinationen genom att fullgöra ersättande examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare.

För gruppövningar, seminariedeltagande och exkursioner ges något av betygen underkänd eller godkänd. God aktivitet på dessa kursinslag kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Med aktivt deltagande på seminarium avses till exempel att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga tentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 43

På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

Moment 1. Introduktion till arkeologin

Obligatorisk läsning

Badou Evert
Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
Höganäs:Wiken : 1992 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 32-34

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del 1: sid. 14-53, 74-145

Danielsson Robert
Handbok i fornminnesvård
Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2006 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 9-50, 87-130

Archaeology: an introduction. Fifth edition.
Greene Kevin, Moore Tom
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 1-248

Holdaway Simon
Chapter 4. Absolute Dating. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Pp. 85-117

Jensen Ola
Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
Riksantikvarieämbetet : 2006 :
Online:fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 5-50

Price T.Douglas
Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
Oxford: Oxford University : 2015 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 1-31

Scarre Christopher
The human past : world history and the development of human societites
4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
ISBN: 9780500293355
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid. 24-43, 46-148, 174-197, 703-709

Kulturmiljölagen
Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
Online:fulltext
Obligatorisk

Synnestvedt Anita
Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
Göteborg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 197-230

Chapter 1. Collaborating with Stakeholders. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1-25

Moment 2. Forntid i Norden I

Obligatorisk läsning

Badou Evert
Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
Höganäs:Wiken : 1992 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 54-103

Det Neolitiska samhället i Östra Mellansverige. En problematisering av tolkningsgrunden.
Björck Niclas, Larsson Fredrik
Arkeologi E4 Uppland, Volym 1. Red. Niklas Stenbäck : 2007 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 67-96

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del 1: sid. 147-211, 213-249, 256-261, 266-301, 310-331, 348-359, 364-397, 402-421, 424-461.

Cummings Vicki
The Anthropology of Hunter-Gatherers. Key Themes for Archaeologists
London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury : 2013 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 1-163

Population genomics of Mesolithic Scandinavia [Elektronisk resurs] : Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation
Günther Torsten, Malmström Helena, Svensson Emma, Omrak Ayca, Sanchez-Quinto Federico, Kilinc Gülsah Merve, Krzewińska Maja, Eriksson Gunilla, Fraser Magdalena, Edlund Hanna, Munters Arielle, Coutinho Alexandra, Simões Luciana G., Vicente Mário, Sjölander Anders, Sellevold Berit Jansen, Jørgensen Roger, Claes Peter, Shriver Mark D., Valdiosera Cristina, Netea Mihai G., Apel Jan, Liden Kerstin, Skar Birgitte, Storå Jan, Götherström Anders, Jakobsson Mattias
2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-346367
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1-22

The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon.
Malmström Helena, et al
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2019 : 2019 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1-8

Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northernmost Sweden.
Möller Per, et al
The Holocene 2012 : 2012 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: The Holocene 2012, vol. 23, pp. 104-116

Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan. Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet.
Pettersson Mattias, Wikell Roger
Fornvännen 2013 : 2013 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 73-92

Price T.Douglas
Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
Oxford: Oxford University : 2015 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 31-250

The Ølby Woman. A Comparehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak- Coffin Burial
Reiter Samantha S, Frei Karin, Norgaard Heide Wrobel, Kaul Flemming
Danish Journal of Archaeology : 2019 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 8, pp. 1-22

Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe.
Skoglund Pontus, et al
Science : 2012 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 336, pp. 466-469

Deglaciation of Fennoscandia.
Stroeven Arjen P, et al
Quaternary Science Reviews : 2016 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 142, pp. 91-121

The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia. Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC.
Sørensen Mikkel, et al
Norwegian Archaeological Review : 2013 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.1-38

Del 1. Neoliticum-bronsålder 3900-500 f.Kr. Det svenska jordbrukets historia.
Welinder Stig, et al
Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr.

Moment 3. Forntid i Norden II

Obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 104-159

The Viking world.
Brink Stefan, Price Neil
London & New York: Routledge : 2008 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 11-22, 32-48, 67-76, 94-125, 140-158, 193-203, 274-280, 341-349, 368-378, 411-433, 439-484, 496-561, 621-628, 645-674

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. 2.
Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
ISBN: 91-27-07823-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del 2: sid. 13-95, 100-149, 151-285, 287-295, 298-506

Del 2. Järnålder 500 f.Kr.-1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia
Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, et al
Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr Sid. [237]-459

Price T.Douglas
Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
Oxford: Oxford University : 2015 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Pp. 250-377

Stenbäck-Lönnquist Ulrika
Att gräva i kolbottnar och kolarkojor.
Fornvännen : 2011 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 106, nr. 3, Sid. 205-214

Wienberg Jes
Historical archaeology in Sweden: from the Middle Ages to modernity.
Post-Classical Archaeologies : 2014 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 4, pp. 447-470

Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

Obligatorisk läsning

Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
Balme Jane, Paterson Alistair
John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 3, 9, 10, 11

Farm establishment, abandonment and agricultural practices during the last 1,300 years : a case study from southern Sweden based on pollen records and the LOVE model
Fredh Erik Daniel, Lagerås Per, Mazier Florence, Björkman Leif, Lindbladh Matts, Broström Anna
Vegetation History and Archaeobotany : 2019 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 28 no. 5, pp. 529-544

Grabowski Radoslaw
Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
Online:fulltext
Obligatorisk

Movement of agricultural products in the Scandinavian Iron Age during the first millennium AD : 87Sr/86Sr values of archaeological crops and animals in southern Sweden
Larsson Mikael, Magnell Ola, Styring Amy, Lagerås Per, Evans Jane
Science and Technology of Archaeological Research : 2020 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 6, no.1, pp. 96-112

Environmental Archaeology.
Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
Springer US, Boston, MA : 2012 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1-3, 5, 7-9, 12-14

The Holocene: an environmental history
Roberts Neil, Roberts Victoria
Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 2014 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1-6

Viklund Karin
Hållbart järnåldersjordbruk vid Kallerstad?
Ingår i:
Kallerstad
Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas

Referenslitteratur

Darvill Timothy
The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
Oxford University Press, Oxford 2008 : 2008 :
Online:

Olsson Anders
Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Pearsall Deborah
Encyclopedia of Archaeology
Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
Online:

Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
Riksantikvarieämbetet : 2018 :
Online:

Sveriges nationalatlas [Kartografiskt material] : Kulturminnen och kulturmiljövård
Wastenson Leif, Selinge Klas-Göran
1. utg. : Stockholm : Sveriges nationalatlas (SNA : 1994 : 184 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 9187760258
Se bibliotekskatalogen Album