"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi B1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology B1

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 till 2012-12-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1AR053

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-11-18

Innehåll

Denna kurs omfattar fyra moment om vardera 7,5 hp. I kursen ges fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i norra Norden, samt en introduktion till europeisk förhistoria: källmaterial, samhällsutveckling och idévärld. Kursen ger även fördjupad kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning, tolkningsproblem och synsätt liksom fördjupad insikt i ämnets samhällsrelevans. I kursen ingår också inhämtning av data i fält och tillämpning av olika fältmetoder liksom en exkursion i närområdet.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten. MOMENT 1. Nordlig arkeologi (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Redogöra för materiell kultur och fornlämningar i norra Norden under förhistorien samt medeltid. Redogöra för och diskutera samhällsutveckling och förändringsprocesser i norra Norden under förhistorien och medeltid. Diskutera och behandla arkeologiska frågeställningar med nordlig inriktning. Aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra presentationer av problemområden inom nordlig arkeologi. MOMENT 2. Förhistoria i Europa (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Översiktligt identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från olika tidsepoker i Europa. Redogöra för huvuddragen i samhällsutveckling, förändringar och föreställnignsvärld i Europa under förhistorien Översiktligt beskriva regionala variationer rörande förhistoriska föremål, bebyggelse, gravar, etc. i Europa. Återge grunddragen i den arkeologiska diskussionen om migration, idéspridning, handel, kommunikation och interaktion i europeisk förhistoria. MOMENT 3. Arkeologi i tiden (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera och redogöra för betydelsefulla forskningstraditioner och synsätt i europeisk arkeologi under 1900-talet. Självtändigt kunna diskutera ämnets teorier, metoder och dess samhällsrelevans. MOMENT 4. Arkeologisk tolkning (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Redogöra för viktiga tolkningsströmningar i europeisk arkeologi. Översiktligt identifiera och diskutera arkeologiska tolkningar utifrån textexempel och relatera dessa till teoretiska och metodiska förhållningssätt. Tillämpa olika fältmetoder för inhämtning av arkeologiska och miljöarkeologiska data. Översiktligt redogöra för miljöarkeologisk teoribildning och tolkningar.

Behörighetskrav

Univ: Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges under dagtid i 100% studietakt. Undervisningsformer på moment 1 och 4 är föreläsningar, seminarier, laboratorieövningar, exkursion, praktisk fältmetodik och gruppövningar. På moment 2 och 3 sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Samtliga undervisningsformer förutom föreläsningarna är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom hemtentamen på samtliga moment. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG). Aktivt deltagande på seminarier, i laborationer och i fältövningar kan beaktas vid betygsättning. Med aktivt deltagande avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. God aktivitet på seminarierna kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterliage provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl godkänd. För att få Väl Godkänt på hela kursen krävs VG på minst 22,5 av 30 hp. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestälmma betyg. Studertande som godkänt i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. Tillgodoräknande. Prövas alltid individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.