Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöarkeologisk studiepraktik (fritt val), 15 hp

Engelskt namn: Practical Training in Environmental Archaeology

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 1AR065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Under kursen tillämpar studenten sina teoretiska kunskaper inom ämnet miljöarkeologi praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta teoretiska kurser och framtida yrkesverksamhet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
- förstå hur tidigare tillägnade teoretiska kunskaper och färdigheter kan användas i praktiska tillämpningar

Färdighet och förmåga:
- självständigt tillämpa sina ämneskunskaper i sin yrkesroll
- samarbeta i arbetsgrupper på ett tillfredsställande sätt
- verkställa tilldelade arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
- planera och organisera sitt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- bedöma utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

Behörighetskrav

Miljöarkeologi 60 hp på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatorisk praktik på heltid under minst 9 veckor och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med praktikhandledaren vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatspraktikhandledare.

Examination

Examination
Examinationen sker genom en individuell skriftlig rapport som redogör för praktikens uppläggning, innehåll och genomförande. Rapporten ska innehålla studentens bedömning av utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna. I examinationen ingår också arbetsplatspraktikhandledarens bedömning av hur väl studenten har uppnått målen avseende självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifterna.

Betyg
På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Underkännande av student under pågående praktik
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Praktiken avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat
 
I samband med ett beslut om underkännande under pågående praktik ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja praktik på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 
Begränsning av provtillfällen
Antalet praktikperioder en student kan genomgå för att uppnå godkänt resultat är begränsat till två.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.