Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i miljöarkeologi, 30 hp

Engelskt namn: Master thesis in environmental archaeology

Denna kursplan gäller: 2013-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 1AR068

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöarkeologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-12-18

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt skriftligt projektarbete där studenten tillägnar sig fördjupad kunskap med inriktning mot miljöarkeologi. Studenten får pröva och värdera applikationer av teori och metod inom disciplinen. Kursen kan ingå i masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen ingår in miljöarkeologiprogrammet.
 
Studenten ska skriva en vetenskaplig uppsats om ett miljöarkeologiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare ska hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium. Om det finns studenter på kursen som inte är svenskspråkiga ges kursen på engelska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:
Kunskap och förståelse:
 • ha visat fördjupade kunskaper om hur miljöarkeologiska undersökningsmetoder kan användas (arkeobotanik, markkemiska och fysikaliska analyser, pollenanalys, vedanatomi, insektsanalys)
 • ha visat väsentligt fördjupade kunskaper inom något delområde inom miljöarkeologi
 • ha visat fördjupad insikt i aktuellt miljöarkeologiskt forsknings- och utvecklingsarbete 
Färdighet och förmåga:
 • ha visat förmåga att formulera en tydlig, avgränsad samt vetenskapligt relevant miljöarkeologisk frågeställning
 • kunna lägga upp en undersökningsstrategi för att lösa ett miljöarkeologiskt problem, som kan beröra landskapsförändring, fornlämningsmiljöer eller fornlämningar
 • kunna självständigt genomföra en undersökning, samla in – analysera, värdera och tolka data
 • ha visat god förmåga att skriva en vetenskaplig text av god språklig kvalitet
 • ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
 • ha visat förmåga att muntligt redogöra för och diskutera miljöarkeologiska resultat och argument på ett klart sätt
 • kunna sammanfatta och diskutera miljöarkeologins teoretiska utgångspunkter
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • ha visat förmåga att granska och värdera andra miljöarkeologiska arbeten, såväl medstudenters som inom miljöarkeologisk forskning, med avseende på teoretiska perspektiv, metoder och tolkningar
 • uppvisa redbarhet och hederlighet i vetenskapliga sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen och 30 hp kurser på avancerad nivå i miljöarkeologi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier och handledning. Fält- och laboratorieövningar under lärares överinseende kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och aktivitet vid uppsatsseminarierna. Vid uppsatsseminarier examineras även förmåga till muntlig redogörelse och diskussion.
 
Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en tydlig, vetenskapligt relevant och väl avgränsad miljöarkeologisk frågeställning; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig miljöarkeologisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Att opposition på annan uppsats är väl genomförd ges stor vikt vid bedömningen av om uppsatskursen är väl godkänd.
 
Vid bedömning och betygssättning används Institutionens för idé- och samhällsstudiers kriterier för bedömning av uppsatser.
 
Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 1

Litteratur väljs i samråd med berörd lärare/handledare beroende på fördjupningsområde.