"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi: utredningar och fältinventeringar, 7,5 hp

Engelskt namn: Archaeology: Landscape Analysis and Surveying

Denna kursplan gäller: 2021-09-27 och tillsvidare

Kurskod: 1AR081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-28

Innehåll

Kursens mål är att ge studenter grundläggande färdigheter i uppläggning och genomförande av arkeologiska utredningar vad gäller förarbete, fältinventeringar och efterföljande analysarbeten och avrapportering. Studenterna får praktiska färdigheter i uppläggning av utredningsplaner, excerpering, inventering, GPS och GIS databehandling, rapportering och muntlig samt skriftlig presentation av arbetet.

Kursen är huvudsakligen yrkesinriktad till sin karaktär, dock innefattar den ett vetenskapsteoretiskt moment som belyser arbetets metodologiska aspekter och forskningshistorik. 

Kursen består av följande moduler:

1) Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi: då och nu (1 poäng)
2) Förarbete: planering och excerpering (1,5 poäng) 
3) Fältarbete: inventering, metod och utförande (3 poäng)
4) Efterarbete: bearbetning och rapportskrivande (2 poäng)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 •  ha visat god kunskap om arkeologiska dokumentationsteknikens forskningshistorik vad gäller metod, teori och praxis inom kulturmiljövård i Sverige för och nu (modul 1).
 •  ha visat god kunskap om arkeologiska dokumentationstekniker vad gäller förarbetet, fältarbetet och efterarbetet (modul 2, 3 och 4).

Färdighet och förmåga

 • ha visat god förmåga att uppfatta och bedöma förhållandet mellan fältarkeologiska metoder och bakomliggande teoretiska och vetenskapliga föresatser (modul 1).
 • ha visat god förmåga att upprätta en projektplan för en arkeologisk utredning åtföljd av en excerpering d.v.s. en probleminriktad insamling, sammanställning och bearbetning av källmaterial och GIS-data (modul 2).
 • ha visat god förmåga att identifiera kulturlämningar, d.v.s. både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, i fält (modul 3).
 • ha visat god förmåga att i fält tillämpa dokumentationstekniker för kulturlämningar i enlighet med Riksantikvarieämbetets fastställda regelverk (modul 3).
 • ha visat god förmåga att i fält orientera sig med karta och kompass samt med GPS (modul 3). 
 • ha visat god förmåga att i fält utföra enklare kartering som led i dokumentationsprocessen (modul 3).
 • ha visat god förmåga att hantera inmätningsteknik (GPS data) och bearbeta detsamma med ett GIS-program (modul 2, 3 och 4).
 • ha visat god kunskap och förmåga att systematiskt hantera, bearbeta, redovisa och sammanställa i rapportform allt insamlat material från excerpering och fältarbete i enlighet med länsstyrelsens och/eller Riksantikvarieämbetets fastställda regelverk (modul 2, 3 och 4).
 • ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med myndigheter, uppdragsgivare och allmänheten (modul 2, 3 och 4).
 • ha visat god förmåga att diskutera förhållandet mellan kulturlämningar och landskap samt relevansen av utredningens samtliga tre arbetsmoment (modul 2, 3 och 4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha visat god förmåga att diskutera och bedöma arkeologiska utredningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (modul 1, 2, 3 och 4).
 • ha god förmåga att förmedla relevant information om arkeologiska utredningar och om kulturmiljön till berörda myndigheter, uppdragsgivare och allmänheten (modul 1, 2, 3 och 4).

Behörighetskrav

45 hp arkeologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges under dagtid i 50 % studietakt. Undervisningsformen innefattar föreläsningar, grupparbeten, seminarier, handledning, laborationer och fältstudier. Modul 1, 2 och 4 ges på universitet, dels i lärosal, dels i datalabbet Humlab samt på berört museum vid excerpering av deras antikvarisk-topografiska arkiv. Modul 3 ges huvudsakligen i fält. På grund av logistiska skäl kan det krävas pendling till en annan ort än Umeå, alternativt kan det krävas övernattningar på annan ort än Umeå.

Examination

1) Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi: då och nu (1 poäng) examineras via ett seminarium som betygssätts med U eller G. Examinationen sker i grupp. 
2) Förarbete: planering och excerpering (1,5 poäng) examineras i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro. Det betygsätts med U och G. Examinationen sker i grupp och enskilt. 
3) Fältarbete: inventering, metod och utförande (3 poäng) examineras i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro. Det betygsätts med U och G. Examinationen sker i grupp och enskilt.
4) Efterarbete: bearbetning och rapportskrivande (2 poäng) examineras i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro samt rapportskrivning. Det betygsätts med U, G och VG. Examinationen sker i grupp och enskilt.
Merparten av arbetet sker i grupp men bedömning av arbetsprestation sker individuellt. Utöver detta består examinationen av en individuell skriftlig rapport (modul 4). Bedömningskriterier och dokumentationsmetoder för individuella arbetsinsatser presenteras av examinator vid kursstarten. Kvaliteten och graden av aktivt deltagande i förarbetet, fältarbetet och efterarbetet beaktas vid betygssättning. God aktivitet kan innebära att ett betyg kan lyftas från G till VG. 

För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska inslag är godkända. För att få VG på hela kursen krävs godkänt betyg på modul 1, 2, och 3 samt VG på modul 4. 

Studerande som godkänts får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

De praktiska delarna av förarbetet (excerpering av data), fältarbetet och efterarbetet (bearbetning av fältdatafångsten) under kursen utgör speciella examinationsformer där obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gängse regler för omprov eller ersättas med andra likvärdiga uppgifter som kan anpassas för att stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. I händelse av underkänt betyg för excerpering av data, fältarbetet och/eller bearbetning av fältdatafångst erbjuds omprov när motsvarande kurs ges på nytt.  

Ansvarig examinator äger rätt att besluta att underkänna en student under pågående fältarbete i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under kursen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Kursen avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett kurstillfälle är förbrukat. I samband med ett beslut om underkännande under pågående kurs ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja kursen på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 20

Andersson Rikard
Träd med kulturspår i urskogen.
Ingår i:
Svensk botanisk tidskrift
Stockholm : Svenska botaniska föreningen : 1907- :
Obligatorisk

Aronsson Kjell-Åke
Samiska kulturmiljöer i Sverige. En forskningsöversikt
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. : 1994 :
Fulltext
Obligatorisk

Emanuelsson Marie
Skogens biologiska kulturarv. Att tillvarata föränderliga kulturvärden
Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2003 :
Fulltext
Obligatorisk

Jensen Ronnie
Fornminnesinventeringen. Nuläge och kompletteringsbehov. En riksöversikt.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. : 1997 :
Fulltext
Obligatorisk

Jönsson Bosse
Fornminnesinventering inom Örnsköldsviks kommun. Arkeologi nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forskning i norra Ångermanland. Red. Leif Grundberg och Lena Edblom.
Skrifter från Örnsköldsviks Museum nr. 3 : 1992 :
Obligatorisk
Läsanvisning: sid. 28-37.

Loeffler David
Inventeringsmetoder
Arkeologi i Norr 1995/1996, nr. 8/9 : 1999 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: sid. 69-92.

Loeffler David
Archeological surveys - a few reflections exemplified by features and finds from Hångstaörn, Medelpad
Arkeologi i Norr 2007, nr. 10 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: sid. 137-151.

Loeffler David
Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past. Archaeology and Environment 18.
Umeå: Department of Archaeology and Sáme Studies, University of Umeå : 2005 :
Fulltext
Obligatorisk

Olsson Anna-Lena (Red.).
Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.1.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2008 :
Fulltext
Obligatorisk

Olsson Anna-Lena (Red.).
Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Exempelsamling. Version 1.0
Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2008 :
Fulltext
Obligatorisk

Palmbo Frida
Skadade fornlämningar och behov av fornminnesinventering i Norrbotten
Norrbottens länsmuseums hemsida : 2018 :
Fulltext
Obligatorisk

Riksantikvarieämbetet
Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
Fulltext
Obligatorisk

Riksantikvarieämbetet
Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Det uppdragsarkeologiska systemet.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
Fulltext
Obligatorisk

Riksantikvarieämbetet
Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Rapportering och dokumentationsmaterial.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
Fulltext
Obligatorisk

Riksantikvarieämbetet
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.7.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2018 :
Fulltext
Obligatorisk

En fornminnesinventering i Norrland för 100 år sedan.
Selinge Klas-Göran, Nordsvensk forntid. Red. Hans Christiansson & Åke
Skytteanska samfundets handlingar 6 : 1969 :
Obligatorisk
Läsanvisning: sid. 243-267.

Selinge Klas-Göran
Den närvarande förflutna. 50 år med fornminnesinventeringen
Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museers årsbok 1987-1988 : 1989 :
Obligatorisk
Läsanvisning: sid. 7-32.

SFS 1988:950. Svensk författningssamling (SFS) 1988:950. Kulturmiljölagen
Kulturdepartementet, Stockholm :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: 21 sidor

Målbilder för god miljöhänsyn
Jönköping: Skogsstyrelsen : 2014 :
Fulltext
Obligatorisk

Skogsvårds Lagstiftningen. Gällande regler 1 april 2020
Jönköping: Skogsstyrelsen : 2020 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: sid. 58-59.

Referenslitteratur

Olsson, Anders. (Red.).
Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara våra kulturminnen.
Jönköping: Skogsstyrelsen. : 1992 :

Wastenson, Leif & Selinge, Klas-Göran. ( Red.).
Kulturminnen och kulturmiljövård
Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA) : 1994 :